Orrön Energys styrelse ansvarar för organisationen av bolaget och ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter till gagn för bolaget och alla aktieägare, med målsättningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Styrelsen har lång erfarenhet från att arbeta med börsnoterade bolag, inklusive bolagsstyrning, finansiella frågor och internkontroll samt svensk praxis och efterlevnad av lagar och regler, hållbarhetsfrågor och HSEQ.

Styrelsen har också värdefulla insikter i energiomställningen från att ha utvecklat och därefter påskyndat den industriledande planen för minskade koldioxidutsläpp för Orrön Energys föregångare Lundin Energy. Styrelsen har dessutom djupgående kunskap om Orrön Energys portfölj av förnybara tillgångar.

Styrelseordförande sedan 2022
Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i ersättningskommittén

Grace Reksten Skaugen är född 1953 och har en civilekonomexamen från BI Norwegian School of Management, Bachelor of Science i fysik och en doktorsgrad i laserfysik från Imperial College of Science and Technology vid University of London.

Grace har lång internationell erfarenhet inom finans- och olje- och gasfrågor samt djupgående kunskap om Orrön Energys tillgångar inom förnybar energi, från det att bolaget grundades. Grace har varit direktör för Corporate Finance vid SEB Enskilda Securities i Oslo och har arbetat i flera roller inom private equity och venture capital i Oslo och London. Hon var även styrelseledamot och vice styrelseordförande i Statoil ASA från 2002 till 2015. Grace har också varit styrelseledamot i Renewable Energy Corporation, ett internationellt bolag inom solenergi. Från 2015 till 2022 var Grace styrelseledamot i Lundin Petroleum (senare Lundin Energy), och under de senaste åren ordförande för hållbarhetskommittén, som drev på utvecklingen och påskyndandet av bolagets branschledande plan för minskade koldioxidutsläpp. 2022 utsågs Grace till styrelseordförande i Orrön Energy.

Grace är grundare och vd för Infovidi Board Services Ltd., ledamot i HSBC:s European Senior Advisory Council och norsk landsrådgivare för Proventus AB.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per 31 december 2023:
Aktier: 69 789 aktier (180 000 aktier ägs genom investmentbolaget Infovidi Ltd.) / Optioner: 402 000

Grace är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Styrelseledamot i Investor AB, Panoro Energy och PJT Partners, grundare av och styrelseledamot i det norska Institutet för styrelseledamöter, och förvaltare och ledamot i rådet för International Institute of Strategic Studies i London.

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i revisionskommittén

Jakob Thomasen är född 1962 och har en masterexamen i geovetenskap från Köpenhamns universitet. Han har också slutfört programmet för avancerad strategisk ledning vid IMD i Schweiz.

Han var tidigare vd för Maersk Oil och ledamot i Maersk Group Executive Board från 2009 till 2016. Från 2017 till 2022 var Jakob styrelseledamot i Lundin Petroleum (senare Lundin Energy), och under de senaste åren ledamot i hållbarhetskommittén, som drev på utvecklingen och påskyndandet av bolagets branschledande plan för minskade koldioxidutsläpp. 2022 utsågs Jakob till styrelseledamot i Orrön Energy.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per 31 december 2023:
Aktier: 8 820 / Optioner: 201 000

Jakob är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Styrelseordförande i DHI Group, ESVAGT, RelyOn Nutec, och Hovedstadens Letbane och styrelseledamot i Arcadia eFuels.

Styrelseledamot mellan 2013-2022 och från 2023
Ledamot i revisionskommittén

Peggy Bruzelius är född 1949 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Peggy var styrelseledamot i bolaget från årsstämman 2013 fram till den 30 juni 2022, då bolaget bedrev sin tidigare olje- och gasverksamhet. Peggy var mellan 1991 och 1997 verkställande direktör i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB. Hon ledde även Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning mellan 1997 och 1998 och har innehaft ett flertal styrelseuppdrag i publika bolag.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per 31 december 2023:
Aktier: 30 000

Peggy är enligt valberedningen och bolagets mening att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Peggy är för närvarande styrelseordförande i Lancelot Holding AB och styrelseledamot i IAG, moderbolaget till British Airways, Iberia, Air Lingus et al.

Styrelseledamot sedan 2023
Ledamot i ersättningskommittén

William Lundin är född 1993 i Kanada och har en examen i mineralresursteknik (Mineral Resource Engineering) från Dalhousie University. William har en lång erfarenhet från naturresursindustrin genom sin exponering för flera bolag inom Lundin Group of Companies och är en registrerad professionell ingenjör i Kanada. Han har tidigare innehaft befattningar hos BlackPearl Resources Inc., Lundin Mining Corporation och Denison Mines Corp.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per 31 december 2023:
Aktier: 900 000

William Lundin är enligt valberedningen och bolagets mening att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen, men inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom William Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom familjetruster, Nemesia S.à.r.l. som innehar 95 478 606 aktier i bolaget.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
William arbetar för närvarande som vd för International Petroleum Corp, och är även styrelseledamot i ShaMaran Petroleum Corp. och Filo Mining Corp., och sitter i styrelsen för Lundin Foundation.

Styrelseledamot sedan 2024

Mike Nicholson är född 1971 i Skottland och har en examen från Aberdeen University i Economics and Management Studies.

Mellan 1994 och 1996 arbetade Mike Nicholson som ekonomikonsult för AUPEC Ltd i Aberdeen. Från 1996 till 2004 hade han ett flertal befattningar inom ekonomi, finans och bank inom Veba Oel, Canadian Imperial Bank of Commerce och Marathon Oil i London.

Mike Nicholson började på Lundin Petroleum (nu Orrön Energy) 2005 som Group Economics and Commercial Manager, och blev General Manager för verksamheten i Malaysia 2008 och Managing Director för verksamheten i Sydostasien 2012. Han utsågs till CFO för Lundin Petroleum 2013.

Mike Nicholson var koncernchef och vd för International Petroleum Corporation från bolagets etablering i april 2017 till december 2023, och är för närvarande styrelseledamot i International Petroleum Corporation.

Styrelsemöten och styrelsearbetet

Styrelsen för Orrön Energy ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

I styrelsens främsta uppgifter ingår att:

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
  • Besluta om anskaffning av kapital.
  • Identifiera hur bolagets risker och affärsmöjligheter påverkas av externa faktorer.
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd.
  • Säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med.
  • Säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt efterlevnad av bolagets interna riktlinjer.
  • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets agerande i samhället i syfte att säkerställa dess förmåga att skapa långsiktigt värde.
  • Säkerställa att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Säkerställa att bolagets organisation har tillfredsställande system för redovisning, förvaltning av medel och att bolagets finansiella ställning i allmänhet säkras av tillfredsställande system för intern kontroll.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens finansiella och skattemässiga ställning.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska Orrön Energys styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter, utan suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Henrika Frykman, General Counsel på Orrön Energy.

Styrelsemöten och styrelsearbetet

Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande hållbarhet, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté och ersättningskommitté i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna.

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och årsstämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket, som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och nivåer i bolaget. Ersättningskommittén kan också söka råd från externa ersättningskonsulter.

Ersättningskommitténs ledamöter är Grace Reksten Skaugen, kommitténs ordförande, C. Ashley Heppenstall och William Lundin.

Revisionskommitté

Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Revisionskommittén övervakar bolagets finansiella rapportering och ger rekommendationer och förslag för att säkra rapporteringens tillförlitlighet. Kommittén har också tillsyn över effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering relaterat till den finansiella rapporteringen samt bistår styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor. Kommittén följer upp revisionen av bolagets finansiella rapporter och rapporterar vidare till styrelsen. Enligt kommittédirektiven har kommittén också befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden, bland annat att å styrelsens vägnar granska och godkänna bolagets delårsrapporter för det första samt det tredje kvartalet. Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.

Revisionskommitténs ledamöter är C. Ashley Heppenstall, kommitténs ordförande, Jakob Thomasen och Peggy Bruzelius.