Orrön Energys styrelse ansvarar för organisationen av bolaget och ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter till gagn för bolaget och alla aktieägare, med målsättningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Styrelsen har lång erfarenhet från att arbeta med börsnoterade bolag, inklusive bolagsstyrning, finansiella frågor och internkontroll samt svensk praxis och efterlevnad av lagar och regler, hållbarhetsfrågor och HSEQ.

Styrelsen har också värdefulla insikter i energiomställningen från att ha utvecklat och därefter påskyndat den industriledande planen för minskade koldioxidutsläpp för Orrön Energys föregångare Lundin Energy. Styrelsen har dessutom djupgående kunskap om Orrön Energys portfölj av förnybara tillgångar.

Styrelseordförande sedan 2022
Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i ersättningskommittén

Grace Reksten Skaugen är född 1953 och har en civilekonomexamen från BI Norwegian School of Management, Bachelor of Science i fysik och en doktorsgrad i laserfysik från Imperial College of Science and Technology vid University of London.

Grace har lång internationell erfarenhet inom finans- och olje- och gasfrågor samt djupgående kunskap om Orrön Energys tillgångar inom förnybar energi, från det att bolaget grundades. Grace har varit direktör för Corporate Finance vid SEB Enskilda Securities i Oslo och har arbetat i flera roller inom private equity och venture capital i Oslo och London. Hon var även styrelseledamot och vice styrelseordförande i Statoil ASA från 2002 till 2015. Grace har också varit styrelseledamot i Renewable Energy Corporation, ett internationellt bolag inom solenergi. Från 2015 till 2022 var Grace styrelseledamot i Lundin Petroleum (senare Lundin Energy), och under de senaste åren ordförande för hållbarhetskommittén, som drev på utvecklingen och påskyndandet av bolagets branschledande plan för minskade koldioxidutsläpp. 2022 utsågs Grace till styrelseordförande i Orrön Energy.

Grace är grundare och vd för Infovidi Board Services Ltd., ledamot i HSBC:s European Senior Advisory Council och norsk landsrådgivare för Proventus AB.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per den 31 augusti 2022:
Aktier: 36 000 / Optioner: 402 000

Grace är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Styrelseledamot i Investor AB, Euronav NV och PJT Partners, grundare av och styrelseledamot i det norska Institutet för Styrelseledamöter, förvaltare och styrelseledamot i rådet för International Institute of Strategic Studies i London.

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i revisionskommittén

Jakob Thomasen är född 1962 och har en masterexamen i geovetenskap från Köpenhamns universitet. Han har också slutfört programmet för avancerad strategisk ledning vid IMD i Schweiz.

Han var tidigare vd för Maersk Oil och ledamot i Maersk Group Executive Board från 2009 till 2016. Från 2017 till 2022 var Jakob styrelseledamot i Lundin Petroleum (senare Lundin Energy), och under de senaste åren ledamot i hållbarhetskommittén, som drev på utvecklingen och påskyndandet av bolagets branschledande plan för minskade koldioxidutsläpp. 2022 utsågs Jakob till styrelseledamot i Orrön Energy.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per den 31 augusti 2022:
Aktier: 8 820 / Optioner: 201 000

Jakob är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Styrelseordförande i DHI Group, ESVAGT, RelyOn Nutec (global) och Hovestadens Letbane.

Styrelseledamot sedan 2001
Ledamot i revisionskommittén
Ledamot i ersättningskommittén

C. Ashley Heppenstall är född i Storbritannien 1962 och har en Bachelor of Science i matematik från Durham University.

Från 1984 till 1990 arbetade han i finansbranschen och var involverad i projektfinansiering för bolag inom olje- och gruvindustrin. År 1990 var Ashley en av grundarna och aktieägarna i Sceptre Management Limited.

Sedan 1993 har Ashley arbetat med börsnoterade bolag kopplade till familjen Lundin. År 1998 utsågs han till finansdirektör för Lundin Oil AB och år 2001 utsågs han till finansdirektör för Lundin Petroleum, som bildades som ett resultat av att Talisman Energy förvärvade Lundin Oil år 2001. Året därefter utsågs Ashley till koncernchef och vd för Lundin Petroleum (senare Lundin Energy), en post som han behöll fram tills 2015, då han avgick. 2022 utsågs han till styrelseledamot i Orrön Energy.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per den 31 augusti 2022:
Aktier: Ashley äger 1 896 535 aktier genom investmentbolaget Rojafi
Optioner: 201 000

Ashley är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Styrelseordförande i International Petroleum Corp. och Josemaria Resources Inc. samt styrelseledamot i Lundin Gold Inc. och Lundin Mining Corp..

Styrelseledamot sedan 2022
Ledamot i revisionskommittén
Ledamot i ersättningskommittén

Aksel Azrac är född 1972 och har en ingenjörsexamen från École Polytechnique Fédérale i Lausanne (EPFL) samt en examen i företagsekonomi från HEC Lausanne.

Aksel var tidigare ansvarig för revision och konsulttjänster på Baumgartner Papier. Därefter arbetade han på Paribas bank där han förvaltade två fonder. 2001 började han på Ferrier Lullin & Cie AS bank där han ansvarade för schweiziska och utländska privatkunders portföljer. 2022 utsågs Aksel till styrelseledamot i Orrön Energy.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per den 31 augusti 2022:
Aktier: – / Optioner: 201 000

Aksel är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen men inte oberoende av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Medgrundare och partner av 1875 Finance, styrelseordförande för Etrion Corp., styrelseledamot i Adolf H. Lundin Charitable Foundation samt ledamot i investeringskommittén för AHLCF.

Vd sedan 2022
Styrelseledamot sedan 2022

Daniel Fitzgerald är född i Australien och har en examen i kemiteknik från University of New South Wales i Sydney.

Från 2005 till 2014 arbetade han för ett av världens största olje- och gasbolag i Storbritannien, och hade flera operativa- och ledande befattningar både offshore och onshore. Mellan 2014 och 2017 var han Group Operations Manager för Lundin Petroleum, och gick sedan över till International Petroleum Corp. som Chief Operating Officer när verksamheten avknoppades från Lundin Petroleum (senare Lundin Energy) under 2017.
Daniel utsågs sedan till Chief Operating Officer för Lundin Energy 2021. Efter sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP utnämndes Daniel till Chief Executive Office och styrelsemedlem i Orrön Energy, från och med 1 juli 2022.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per den 31 augusti 2022:
Aktier: 65 000 / Optioner: 2 628 000

Daniel är enligt valberedningen och bolaget inte oberoende av bolaget och bolagsledningen men oberoende av bolagets större aktieägare.

Andra nuvarande befattningar och uppdrag inkluderar:
Inga andra befattningar eller uppdrag.

Styrelsemöten och styrelsearbetet

Styrelsen för Orrön Energy ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

I styrelsens främsta uppgifter ingår att:

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
  • Besluta om anskaffning av kapital.
  • Identifiera hur bolagets risker och affärsmöjligheter påverkas av externa faktorer.
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd.
  • Säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med.
  • Säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt efterlevnad av bolagets interna riktlinjer.
  • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets agerande i samhället i syfte att säkerställa dess förmåga att skapa långsiktigt värde.
  • Säkerställa att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Säkerställa att bolagets organisation har tillfredsställande system för redovisning, förvaltning av medel och att bolagets finansiella ställning i allmänhet säkras av tillfredsställande system för intern kontroll.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens finansiella och skattemässiga ställning.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska Orrön Energys styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter, utan suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Henrika Frykman, General Counsel på Orrön Energy.

Styrelsemöten och styrelsearbetet

Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande hållbarhet, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté och ersättningskommitté i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna.

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och årsstämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket, som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och nivåer i bolaget. Ersättningskommittén kan också söka råd från externa ersättningskonsulter.

Ersättningskommitténs ledamöter är Grace Reksten Skaugen, kommitténs ordförande, C. Ashley Heppenstall och Aksel Azrac.

Revisionskommitté

Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Revisionskommittén övervakar bolagets finansiella rapportering och ger rekommendationer och förslag för att säkra rapporteringens tillförlitlighet. Kommittén har också tillsyn över effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering relaterat till den finansiella rapporteringen samt bistår styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor. Kommittén följer upp revisionen av bolagets finansiella rapporter och rapporterar vidare till styrelsen. Enligt kommittédirektiven har kommittén också befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden, bland annat att å styrelsens vägnar granska och godkänna bolagets delårsrapporter för det första samt det tredje kvartalet. Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.

Revisionskommitténs ledamöter är C. Ashley Heppenstall, kommitténs ordförande, Jakob Thomasen och Aksel Azrac.