Sverige

Den svenska verksamheten utgör kärnverksamheten för Orrön Energy, där bolaget bedriver drift och förvaltning av vindkraftsparker och utvecklar tillväxtprojekt inom vind, sol och batterilagring.

Verksamheten bedrivs på ett säkert sätt med stort fokus på att skydda omkringliggande natur vid de operativa tillgångarna och skapa långsiktigt värde för lokalsamhällen. Genom att både producera och investera i utbyggnad av förnybar energi bidrar vi aktivt till en hållbar energiframtid.

Vindkraftsparken Karskruv – en nyckeltillgång

Vindkraftsparken Karskruv är bolagets största producerande tillgång i Sverige, som färdigställdes och övertogs för kommersiell drift i slutet av november 2023. Karskruv har en uppskattad årlig elproduktion om 290 GWh, som genereras av 20 Vestasturbiner med en total installerad kapacitet om 86 MW.

Föregångsregion för vindkraft i Sverige

Näsudden på Gotland utgör ett viktigt produktionsnav för bolaget och är en föregångsregion för vindkraft i Sverige. Produktionsnavet består av innehav i fem vindkraftsparker, med en sammanlagd elproduktion om cirka 150 GWh. Det är även på Gotland som Orrön Energy har sitt operativa kontor.

Insatser för biologisk mångfald

Vi har en rad pågående projekt för att främja biologisk mångfald kring bolagets operativa vindkraftsparker. I detta ingår återskapande av betesmark och skapandet av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i bolagets Års- och hållbarhetsrapport.

Pågående projekt och samrådsunderlag

Bolaget arbetar aktivt med att förädla en rad projektmöjligheter, både inom den operativa portföljen och som fristående projekt. Dialog med närboende och lokalsamhällen är en nyckelfaktor för att säkerställa ett framgångsrikt projekt, och vi bjuder därmed in till samråd för de projekt som kommit längre i projektfasen. Mer information om våra pågående samråd finns här.

Mer detaljerad information om bolagets elproduktion, projekt och hållbarhetsarbete finns tillgänglig i bolagets delårsrapport, och i bolagets Års- och hållbarhetsrapport.