Livstidsförlängning av Hedeskoga Vindkraftpark

Verksamhetsutövaren, Orrön Energy Sweden AB, bjuder in till undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för fortsatt drift av en gruppstation bestående av två vindkraftverk inom fastigheten Hedeskoga 13:1, Ystads kommun. Befintligt tillstånd gäller till och med 2028-12-31. Verksamhetsutövaren avser nu att förlänga verksamhet och söka nytt tillstånd för att fortsätta driva en resurseffektiv och hållbar vindkraftpark, inom den befintliga lokaliseringen. Genom att förlänga livslängden på vindkraftparken uppnås ett fortsatt effektivt nyttjande av resurser vilket därmed bidrar till en miljövinst i form av förnybar elproduktion. Mer information om planerade åtgärder finns i samrådsunderlaget nedan.

Undersökningssamrådet är en del av tillståndsprocessen och underlaget för miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Era synpunkter är därmed viktiga för oss att ta del av inför upprättande av tillståndsansökan för planerade åtgärder. Senast 2024-07-22 önskar vi att synpunkterna ha inkommit för att kunna beaktas i tillståndsansökan. Synpunkter gällande planerade åtgärder delges bolaget enligt kontaktuppgifter nedan.

E-post: richard.soderlund@orron.com

Eller genom brev på adressen:

Richard Söderlund
Orrön Energy Sweden AB
Box 3041
621 11 Visby

Uppgradering av NVA och Stugyl vindkraftspark

Näsudden Väst Administration AB (NVA AB) och Stugyl AB bjuder in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken för uppgradering av två vindkraftparker på Näsudden, Gotland. Verksamhetsutövarna bedriver verksamhet med tolv respektive nio vindkraftverk. De två verksamheterna har varit i drift sedan 2011 och bedrivs enligt tillstånd som gäller till och med 2040-05-28. Verksamhetsutövarna avser nu att uppgradera storleken på rotorerna och ansöka om längre tillstånd för att fortsätta driva en resurseffektiv och hållbar vindkraftpark, inom den befintliga lokaliseringen. Mer information om samrådsunderlaget och inhämtandet av synpunkter finns nedan.

Synpunkter inhämtas senast den 19 juli 2024 för att beaktas i tillståndsansökan, och delges bolaget enligt kontaktuppgifter nedan. Inom ramen för samrådet kommer ett samrådsmöte hållas i Vattenfalls byggnad på Näsudden onsdagen den 19 juni 2024 klockan 15:00-19:00. Anmälan sker till Håkan Hansson, projektledare Orrön Energy Sweden AB;

E-post: hakan.hansson@orron.com

Orrön Energy Sweden AB
Box 3041
621 11 Visby