Antagen på extra bolagsstämma den 16 juni 2022

Organisationsnummer 556610-8055

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Orrön Energy AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet inom energisektorn, innefattande verksamhet rörande förnybara energiresurser och andra energikällor, energianläggningar och infrastruktur och energilagringssystem samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet, antingen direkt eller indirekt via dotterföretag, intressebolag eller andra samarbetsformer.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha högst två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av minst en justeringsperson
 4. godkännande av dagordning
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 10. val av styrelseledamöter och revisor
 11. annat ärende, som årsstämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

§ 11 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.