Valberedningen utses i enlighet med den valberedningsprocess som antogs av årsstämman 2023. Enligt denna process ska bolaget bjuda in tre av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, för att bilda en valberedning. Ledamöterna av valberedningen är dock, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av årsstämmans ordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive ersättning för kommittéarbete, samt val av och ersättning till lagstadgad revisor. Aktieägare kan skicka valberedningen förslag via e-post till nomcom@orron.com.

Valberedning inför 2024 års årsstämma
I enlighet med bolagets valberedningsprocess består valberedningen inför 2024 års årsstämma av ledamöter som utsetts av tre av bolagets större aktieägare per den 1 augusti 2023. Namnen på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 18 oktober 2023. Valberedningen inför 2024 års årsstämma består av William Lundin (Nemesia S.à.r.l.), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder AB) och Erik Durhan (Öhman Fonder).

Dokument