Valberedningen utses i enlighet med den valberedningsprocess som antogs av 2022 års extra bolagsstämma. Enligt denna process ska bolaget bjuda in tre av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, för att bilda en valberedning. Ledamöterna av valberedningen är dock, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av årsstämmans ordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive ersättning för kommittéarbete, samt val av och ersättning till lagstadgad revisor. Aktieägare kan skicka valberedningen förslag via e-post till nomcom@orron.com.

Valberedning inför 2022 års årsstämma
I enlighet med bolagets valberedningsprocess består valberedningen inför 2022 års årsstämma av ledamöter som utsetts av tre av bolagets större aktieägare per den 1 juni 2021. Namnen på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 24 juni 2021. Valberedningen inför 2022 års årsstämma består av Oscar Börjesson (representerar Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt med ett aktieägande om 0.6%), Aksel Azrac (representerar Nemesia S.à.r.l med ett aktieägande om 33,4 procent) och Ian H. Lundin (styrelseordförande i Lundin Energy AB).

Dokument