Koncern- och bolagsledning arbetar nära tillsammans avseende kommersiella, tekniska, HSE, finansiella och legala frågor, med målsättning att leverera ansvarsfull tillväxt och långsiktigt aktieägarvärde

Investeringskommittén

Vd

Som vd har Daniel Fitzgerald det övergripande ansvaret för Orrön Energys ledarskap, strategi och vision.

Daniel är född i Australien år 1982 och har en examen i kemiteknik från University of New South Wales i Sydney.

Från 2005 till 2014 arbetade han för ett av världens största olje- och gasbolag i Storbritannien, och hade flera operativa- och ledande befattningar både offshore och onshore. Mellan 2014 och 2017 var han Group Operations Manager för Lundin Petroleum, och gick sedan över till International Petroleum Corp. som Chief Operating Officer när verksamheten avknoppades från Lundin Petroleum (senare Lundin Energy) under 2017.

Daniel utsågs till Chief Operating Officer för Lundin Energy 2021. Efter sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP bytte Lundin Energy namn till Orrön Energy, och Daniel utnämndes till vd från och med 1 juli 2022.

Innehav av aktier och finansiella instrument i Orrön Energy per 9 november 2023:
Aktier: 330 000 / Optioner: 4 638 000

Chief Financial Officer

Som CFO är Espen Hennie ansvarig för Orrön Energys finansiella rapportering, internrevision, riskhantering samt skatte- och finansieringsfrågor.

Espen är född i Norge år 1980 och har en masterexamen i finansiell ekonomi från BI Norwegian Business School i Oslo.

Mellan 2007 och 2013 arbetade han som aktieanalytiker för en av Nordens största investmentbanker och från och med 2013 har han haft olika befattningar inom Lundin Energys finansavdelning. Espen var Corporate Finance and Planning Director vid tiden för sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP. Lundin Energy bytte därefter namn till Orrön Energy, och Espen utnämndes till Chief Financial Office, från och med 1 juli 2022.

General Counsel

Som General Counsel är Henrika Frykman ansvarig för alla juridiska- och skattefrågor inom Orrön Energy.

Henrika är född i Finland år 1977 och har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

Från 2000 till 2002 arbetade hon på en affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm. Efter att ha flyttat till Genève år 2002 arbetade hon på en stor internationell advokatbyrå, med fokus på schweiziska och internationella bolagsskattefrågor, fram tills 2008, då hon började på Lundin Energy. 2017 utnämndes hon till Vice President Legal och har sedan dess arbetat med ett brett urval av juridiska frågor och skatteärenden.

Efter sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP bytte Lundin Energy namn till Orrön Energy, och Henrika utnämndes till Legal Counsel, från och med 1 juli 2022.

Investeringskommittén bistår styrelsen i förvaltningen av bolagets investeringsportfölj. Kommitténs uppgift är att fastställa att bolaget har en tydligt uttalad investeringspolicy för att utveckla, granska och till styrelsen rekommendera investeringsstrategier och riktlinjer i linje med bolagets övergripande policy, samt att granska och godkänna investeringstransaktioner och att följa upp att investeringsstrategier och riktlinjer efterlevs. Till investeringskommitténs ansvar och uppgifter hör även att behandla årliga budgetar och godkänna tillägg till dessa, liksom investeringsförslag, åtaganden, förvärv och avyttringar av tillgångar samt andra investeringsrelaterade uppgifter som delegeras av styrelsen.

Ledande befattningshavare

Technical Director

Som Technical Director är Carl Sixtensson ansvarig för Orrön Energys projekt och utbyggnader inom förnybar energi.

Carl är född i Sverige 1983 och har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet, med inriktning mot energivetenskap.

Carl har över fjorton års arbetslivserfarenhet inom förnybar energi och har sedan 2008 arbetat på ett av de största ledande konsultföretagen inom den förnybara industrin. Genom åren har Carl försett vindkraftutvecklare, energibolag och finansiella institutioner med teknisk expertis inom förnybar energi, inklusive bedömningar av projekt och ny teknik. Han har utfört kvantitativa och kvalitativa studier inom riskhantering, inklusive bedömningar av värdekedjan hos några av Europas största vindkraftsparker, samt marknads- och benchmarkingstudier av teknologier för förnybar energi.

Mellan 2017 och 2022 hade Carl rollen som Business Lead, med ansvar för att leverera teknisk rådgivning inom förnybar energi och leda affärsutveckling för ett högpresterande team om 35 tekniska experter.

Carl började på Orrön Energy 2022.

Director, Corporate Affairs and Investor Relations

Som Director, Corporate Affairs and Investor Relations är Robert Eriksson ansvarig för Orrön Energys externa kommunikation, inklusive investerarrelationer och mediakontakter

Robert är född i Sverige 1975.

Mellan 1998 och 2001 arbetade Robert som finansreporter/analytiker för en ledande svensk affärstidning, varav 1,5 år som kontorschef i San Francisco. Därefter arbetade Robert för ett svenskt bolag verksamt inom IR- och kriskommunikation innan han 2002 skrev en bok om grundaren av Lundin Group of Companies.

Från 2003 och fram tills idag har Robert haft olika befattningar inom investerarrelationer och kommunikation inom Lundin Group of Companies.2021 utsågs han till Director Media and Corporate Affairs för Lundin Energy.

Efter sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP bytte Lundin Energy namn till Orrön Energy och Robert utsågs till Director, Corporate Affairs and Investor Relations, från och med den 1 juli 2022.

Koncern- och bolagsledning uppgifter och förpliktelse

Vd:s arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd regleras i arbetsordningen och i styrelsens instruktioner till vd. Förutom den övergripande ledningen av bolaget omfattar vd:s uppgifter även att säkerställa att styrelsen erhåller all relevant information om bolagets verksamhet, inklusive vinstutveckling, finansiell ställning och likviditet, samt information om väsentliga händelser såsom betydande tvister, avtal och utveckling av viktiga affärsrelationer. Vd är också ansvarig för att upprätta erforderliga beslutsunderlag för styrelsens beslut och för att säkerställa att bolaget följer tillämplig lagstiftning, gällande aktiemarknadsregler, och andra regelverk, såsom bolagsstyrningskoden. Vd för också regelbunden dialog med bolagets intressenter, inklusive aktieägare, finansiella marknader, affärspartners och myndigheter. För att kunna fullgöra dessa uppgifter för vd nära diskussioner med styrelseordföranden rörande bolagets verksamhet, finansiella ställning, kommande styrelsemöten, implementering av beslut och andra frågor.

Bolagsledningen, under vd:s ledarskap, ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med koncernens uppförandekod och samtliga policyer, rutiner och riktlinjer liksom bolagsdeklarationen för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Regelbundna ledningsmöten hålls för att diskutera alla kommersiella, tekniska, CR/HSEQ, finansiella, juridiska och andra frågor inom koncernen för att säkerställa att kort- och långsiktiga affärsmål nås. En detaljerad rapport som sammanfattar veckans viktigaste händelser och frågor inom verksamheten skickas ut på veckobasis till bolagsledningen. Bolagsledningen reser ofta för att följa den löpande verksamheten, söka nya affärsmöjligheter och träffa bolagets intressenter, inklusive affärspartners, leverantörer, uppdragstagare, myndighetsrepresentanter och finansiella institutioner. Bolagsledningen har också kontinuerlig kontakt med styrelsen, i synnerhet styrelsekommittéerna, i löpande frågor och i frågor som kan uppkomma. Bolagsledningen träffar också styrelsen minst en gång per år vid det ledningssammanträde som hålls i samband med ett styrelsemöte på någon av bolagets operativa enheter.