ALLMÄNT
Hänvisningar på denna webbplats till “Orrön Energy” eller “bolaget” hänvisar, beroende på sammanhang, till koncernen där Orrön Energy AB (publ)  (registreringsnummer 556610-8055) är moderbolag eller till Orrön Energy AB (publ).

Denna webbplats ägs och hanteras av Orrön Energy. Genom att besöka denna webbplats samtycker du till och accepterar att vara juridiskt bunden av nedanstående villkor, och att inte hålla Orrön Energy ansvarig för krav, utgifter, skador, kostnader eller förlust av något slag som härrör från användning av denna webbplats eller det innehåll som tillhandahålls på eller via denna webbplats.

INFORMATIONSSYFTE
Denna webbplats och informationen som tillhandahålls på eller genom denna webbplats är endast avsedd för informationssyfte och är inte avsedd som ett erbjudande om eller uppmaning att inhandla värdepapper i någon jurisdiktion. Denna webbplats och information som tillhandahålls på eller genom den är inte avsedd att verifiera, komplettera eller ändra information som offentliggjorts enligt bolags- och värdepapperslagstiftning i någon jurisdiktion som är tillämplig på Orrön Energy och bör inte åberopas för att fatta investeringsbeslut angående värdepapper i Orrön Energy. Visst innehåll som tillhandahålls på eller genom denna webbplats är av historisk natur och kan därav återspegla händelser och omständigheter från och med det datum då informationen tillhandahölls, och det bör inte antas att sådan information förblir korrekt och/eller är fullständig vid en senare tidpunkt.

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen (SFS 2007: 528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (SFS 1991: 980) om handel med finansiella instrument.

iggjorts i enlighet med lagen (SFS 2007: 528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (SFS 1991: 980) om handel med finansiella instrument.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Uttalanden på denna webbplats som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av särskilda händelser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden på denna webbplats gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna webbplats och innehållet som tillhandahålls på eller genom den tillhandahålls “i befintligt skick” utan några garantier av något slag, varken underförstådda, uttryckliga eller lagstadgade, vilket bland annat omfattar garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter, titel, lämplighet för visst ändamål, datavirus eller andra objekt av skadlig natur. Om Orrön Energy länkar till en tredje parts webbplats, tillhandahålls en sådan länk enbart för besökarens bekvämlighet och Orrön Energy tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten av en webbplats tillhörande tredje part eller innehåll som tillhandahålls på eller genom den.

Under inga omständigheter ska Orrön Energy vara ansvarig för skador, inklusive, men inte begränsat till, skador för utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller förlorad information som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats och/eller innehåll som tillhandahålls på eller genom den, även om Orrön Energy har informerats om möjligheten till sådana skador.

Orrön Energy garanterar inte korrektheten eller fullständigheten av den information, text, grafik, länkar eller annat material på denna webbplats och/eller som tillhandahålls på eller genom denna webbplats. Orrön Energy friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella fel och/eller utelämnanden från denna webbplats och/eller i det innehåll som tillhandahålls på eller genom den. Orrön Energy kan när som helst göra ändringar i och/eller radera information på denna webbplats och/eller i det innehåll som tillhandahålls på eller genom den utan föregående meddelande. Orrön Energy åtar sig inte och är inte skyldig att uppdatera denna webbplats och/eller det innehåll som tillhandahålls på eller genom denna webbplats.

UPPHOVSRÄTT
Denna webbplats och det innehåll som finns tillgängligt på eller genom denna webbplats är skyddas av immaterialrättslig lagstiftning i Sverige och andra tillämpliga jurisdiktioner. Innehållet som finns tillgängligt på eller via denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella, personliga eller utbildningsändamål, och en kopia får laddas ner till en enskild dator under förutsättning att sådan information inte modifieras eller distribueras och att information om upphovsrätt eller varumärken inte tas bort. All annan användning av sådan information inklusive obehörig nedladdning, distribution eller publicering utan Orrön Energys skriftliga tillstånd är förbjudet och kan leda till rättsliga åtgärder.

Om inte annat anges hör logotyper, ikoner, grafik, mönster, namn, varumärken eller servicemärken som visas på denna webbplats till Orrön Energy eller andra tredje parter och får inte användas utan Orrön Energys skriftliga tillstånd.

Copyright © 2022 Orrön Energy AB

LAG
Detta rättsliga meddelande ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.