Regulatorisk

Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller “bolaget”) meddelar att bolaget har ingått avtal om att sälja sin 50-procentiga andel i Leikanger vattenkraftverk för ett företagsvärde om 613 MNOK, cirka 53 MEUR, till den befintliga delägaren Sognekraft Produksjon AS (“Sognekraft”).

Transaktionen är ett led i bolagets strategi om att ha en opportunistisk syn på värdeskapande och dra nytta av gynnsamma marknadsförutsättningar när de uppstår. Försäljningen av vattenkraftverket Leikanger möjliggör att bolaget kan fokusera på värdeskapande investeringsmöjligheter i den operativa verksamheten och inom egenutvecklade projekt. Transaktionen sker med effekt från den 1 januari 2024 på skuld- och kassafri basis. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från långivare för både Orrön Energy och Sognekraft, och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2024.

Under 2019 ingick bolaget ett avtal om att förvärva 50 procent av det bolag som ägde Leikanger vattenkraftverk, och vattenkraftverket behölls inom tillgångsportföljen vid omvandlingen till ett renodlat bolag inom förnybar energi i juli 2022. Efter transaktionen kommer Sognekraft att äga 100 procent av det bolag som äger Leikanger vattenkraftverk.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterar;

“Den här transaktionen är ett perfekt exempel på hur vi skapar värde genom vårt opportunistiska och entreprenörsdrivna synsätt, och försäljningspriset är ett tydligt kvitto på det underliggande värdet på våra tillgångar och den rabatt som finns i bolagets aktiekurs. Leikanger vattenkraftverk utgör mindre än 10 procent av Orrön Energys årliga elproduktion, men värdet av transaktionen motsvarar cirka 20 procent av vårt företagsvärde och 30 procent av vårt nuvarande börsvärde. Projektavkastning har varit ett fokusområde för oss sedan starten, och den här transaktionen gör att vi kan frigöra kapital för att återinvestera i projekt och förvärv med högre avkastning.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Denna information är sådan som Orrön Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 klockan 11.45.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga