Icke Regulatorisk

Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”Bolaget”) meddelar att vindkraftsparken Karskruv, som är belägen i Sverige, har färdigställts och överlämnats för kommersiell drift. Vindkraftsparken kommer att öka bolagets årliga elproduktion till 1 100 GWh, och bidra med betydande intäkter från elprisområde SE4. Bolaget minskar även sin prognos för investeringsutgifter för 2023, från 80 MEUR till 75 MEUR.

Orrön Energy har tagit över ägandet och ansvaret för den nybyggda vindkraftsparken Karskruv, som är belägen i elprisområde SE4 i södra Sverige. Karskruv har en beräknad årlig elproduktion om 290 GWh, som genereras från 20 Vestas-turbiner med en total installerad kapacitet om 86 MW. Färdigställandet av vindkraftsparken ökar bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1 100 GWh.

Vindkraftsparken har förvärvats från OX2 AB (“OX2”), som kommer att fortsätta att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen. En tillgänglighetsgaranti finns på plats från Vestas som garanterar turbinernas tillgänglighet under hela deras operativa livslängd om cirka 30 år, vilket ger bolaget skydd mot driftstopp och avbrott.

Lokala samhällsprojekt och projekt som syftar till att skydda nyckelarter har genomförts tillsammans med OX2 i områden nära vindkraftsparken. Detta inkluderar ett betesprojekt i samarbete med lokala intressenter, projekt för att värna om pollinatörer och fåglar samt investeringar i ett friluftsområde som är tillgängligt för lokalsamhället.

Uppdaterad prognos för investeringsutgifter
Prognosen för investeringsutgifter för 2023 uppdateras från 80 MEUR till 75 MEUR, på grund av kostnadsbesparingar och kostnader som förskjutits till 2024.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterar:
“Det gläder mig att Karskruvprojektet har färdigställts och överlämnats till oss för drift. Vindkraftsparken är en strategiskt viktig tillgång för Orrön Energy som kommer att öka vårt kassaflöde avsevärt och bidra med långsiktig produktion från Sveriges högprisområde för el. Projektgenomförandet har varit utmärkt, det har genomgående varit före tidsplan och turbinerna har genererat el sedan augusti 2023. Vi förvärvade Karskruv i början av 2021, och har sedan dess sett marknadsförvärv av tillgångar som skett till en betydligt högre värdering, vilket är ett tydligt bevis på den kvalitet och det underliggande värde som finns i bolagets tillgångsbas.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga