1. INLEDNING

Denna integritetspolicy beskriver hur personuppgifter samlas in och hanteras av Orrön Energy AB (publ.), och dess närstående företag (“Orrön Energy“) vilket exempelvis inkluderar information som tillhandahålls av dig när du skickar e-post till anställda inom Orrön Energy, när du besöker www.orron.com, www.lundinhistoryinsudan.com eller andra webbplatser som tillhandahålls av Orrön Energy där denna policy finns tillgänglig (“Webbplatserna“).

Orrön Energy har affärsverksamhet i flera länder genom dotterbolag och närstående företag, hänvisningar i denna integritetspolicy till ”Orrön Energy”, ”Bolaget”, ”vi” eller ”vår” hänvisar till Orrön Energy AB (publ) eller annat Orrön Energy-bolag. Orrön Energy AB (publ) är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning med registrerad adress på Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, Sverige.

Hänvisningar i denna integritetspolicy till “dig” eller “er” refererar till kunder, leverantörer, agenter, parters, webbplatsbesökare och övriga som kan komma kontakt med Orrön Energy, inklusive personer som är anställda av, representerar eller i övrigt agerar på uppdrag av dessa, samt besökare av Webbplatserna.

Webbplatserna är inte riktade mot eller avsedda för barn, och vi samlar därför inte medvetet in personuppgifter om barn.

2. VEM ÄR ANSVARIG: KONTAKTINFORMATION

Respektive juridisk person inom Orrön Energy är ”personuppgiftsansvarig”, vilket definieras i General Data Protection Regulation (“GDPR“), avseende behandling av personuppgifter som samlas in och hanteras på uppdrag av respektive juridisk person.

Orrön Energy åtar sig att säkerställa efterlevnad av gällande lagar relaterade till skydd av personuppgifter. Om du har frågor eller förfrågningar relaterade till vår behandling av dina personuppgifter, eller vilken juridisk person som är personuppgiftsansvarig, vänligen kontakta oss på:

Orrön Energy AB (publ)
Att: Data Privacy
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
data.privacy@orron.com
Telefonummer: +46-8 440 54 50

3. SYFTET MED INTEGRITETSPOLICYN

Syftet med denna policy är att hålla dig informerad om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna policy för att säkerställa att du är informerad om hur och varför vi använder dina personuppgifter. Orrön Energy kan skicka dig flera policys och denna policy skall anses vara ett supplement till övriga och är inte tänkt att ersätta eller åsidosätta andra policys du får från Orrön Energy, förutom äldre versioner av denna integritetspolicy.

4. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN – VAD UPPGIFTERNA ANVÄNDS TILL

4.1 Generellt
Vi behandlar enbart personuppgifter från dig som är nödvändiga för att hantera administrationen kring vår relation med dig, såsom vår investerar-, kund-, leverantör- eller affärspartnerrelation.

Specifikt kan detta innefatta behandling av personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och annan kontaktinformation, nationellt ID-nummer, position och roll, arbetsgivare, kontonummer, kund/leverantörshistoria (vad som köpts när osv.), information om möten, kommunikation och korrespondens med representanter för Orrön Energy, inloggningar och aktivitet på Webbplatserna, klagomål och tvister, betalningshistorik, kreditkontroller och information som krävs för t.ex. KYC (kundkännedom), utförande av kontrakt eller skatteändamål. I vissa fall måste vi genomföra en due diligence där personuppgifter och data från granskningen kommer att behandlas.

I allmänhet behandlar inte företaget särskilda kategorier av (känsliga) personuppgifter relaterade till dig.

De personuppgifter som Orrön Energy innehar tillhandahålls vanligen av dig eller av företaget/organisationen du representerar. Dina personuppgifter kan också tillhandahållas genom dina egna aktiviteter i samband med relationen mellan dig och Orrön Energy, exempelvis i samband med köp, försäljning eller leverans till/från Orrön Energy, eller i kommunikation mellan dig och Orrön Energy. I vissa fall kan Orrön Energy komplettera sådan information med data från externa källor, till exempel i samband med kreditkontroller, due diligence, insamling av kompletterande information via internet, etc.

4.2 Användning av cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser och vi kan få information om dig från dessa cookies när du besöker våra webbplatser. Vi använder cookies för att säkerställa grundläggande funktionalitet på webbplatserna, förbättra användarupplevelsen och samla in statistik om våra besökare. När du går in på webbplatserna kan vi också få information från dig såsom IP-adress, operativsystem och vilken webbläsare du använder, till exempel för statistiska ändamål eller systemadministration. Denna information inkluderar i allmänhet inte uppgifter som möjliggör individuell identifiering av en specifik användare.

För mer information om hur och varför vi använder cookies, samt hur du ändrar dina cookie-inställningar, se vår Cookie-policy (tillgänglig på varje webbplats där cookies används).

5. RÄTTSLIG GRUND

Bolaget kommer ibland att inhämta ditt samtycke för behandling av personuppgifter och detta kommer då att utgöra den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter. Personuppgifter kan också behandlas när den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller din uppdragsgivare, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan också vara för att uppfylla ett legitimt intresse hos Orrön Energy, i dessa fall kommer det att säkerställas att Orrön Energy (och övriga inblandade parter) förstår de intressekonflikter som kan uppstå till följd av behandlingen av dina personuppgifter. Legala krav kan även utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Vidare kan vi i vissa fall behandla dina personuppgifter där sådan behandling krävs för att skydda dina eller någon annans intressen eller där sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

6. INFORMATION TILL DIG

Orrön Energy är öppen med sin behandling av personuppgifter. Du ska, när det är relevant eller nödvändigt enligt lag, bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter och denna integritetspolicy.

7. PERSONUPPGIFTER HÄNFÖRLIG TILL ANDRA INDIVIDER

Vi kan i vissa fall ta emot personuppgifter relaterade till tredje parter från dig. Under dessa omständigheter är det inte alltid lämpligt av oss att ge dem ett meddelande med information om hur vi hanterar deras personuppgifter. Innan du skickar oss personuppgifter från tredje part måste du därför se till att du har gett de berörda parterna all nödvändig information från vår integritetspolicy avseende vår behandling av deras personuppgifter.

8. MOTTAGARE – BEGRÄSNINGAR I TILLGÄNGLIGHET

Orrön Energy begränsar åtkomst till dina personuppgifter till personal som behöver sådan tillgång för de syften som anges ovan i avsnitt 4. Orrön Energy kan även dela sådan information med underleverantörer, andra partners och, när det krävs, med rådgivare, revisorer, advokater, IT-konsulter och övriga.

9. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRING

Orrön Energy kan använda sig av leverantörer (personuppgiftsbiträden) för att hjälpa till med behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan till exempel vara när IT-verksamhet eller säkerhetskopiering av data läggs ut till en extern leverantör eller till andra juridiska personer inom Orrön Energy-gruppen. Bolaget kan även överföra personlig kundinformation utomlands, inklusive till länder utanför EU/EES vars lagar om integritet inte erbjuder samma skyddsnivå som enligt GDPR. De typiska orsakerna till sådana överföringar inkluderar användning av externa datalagringstjänster. Användning av personuppgiftsbiträden och överföringar av data utomlands kan också ske om bolaget som är personuppgiftsansvarig är en del av Orrön Energy-gruppen, och andra delar inom Orrön Energy-gruppen hjälper till med behandlingen av personuppgifter. All användning av Orrön Energys personuppgiftsbiträden och överföringar av personuppgifter till tredjeland kommer att uppfylla gällande lagstadgade krav och följa bolagets riktlinjer. Överföring av personuppgifter till tredje land sker endast om det finns en rättslig grund för sådan överföring. En översikt över bolagets användning av personuppgiftsbiträden och överföringar av personuppgifter till tredjeland tillhandahålls av bolaget på begäran.

10. ANVÄNDANDET AV TREDJEPARTSLÄNKAR

Webbplatserna kan innehålla länkar eller registreringsformulär till webbplatser tillhörande en annan leverantör, s.k tredje part. Om du klickar på dessa länkar och/eller tillhandahåller information i formulär från dessa kan detta innebära att tredje part kan samla in och/eller dela information om dig. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för de uppgifter som samlas in från tredje parts webbplatser och vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn på respektive webbplats du besöker eller får åtkomst till via vår webbplats.

11. HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer enbart att lagras så länge det behövs för ändamålet med behandlingen, och kommer därefter att raderas.

12. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Bolaget har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Säkerhetsåtgärderna anses vara tillräckliga av Orrön Energy. Behovet av att införa ytterligare säkerhetsåtgärder kommer att utvärderas fortlöpande för att säkerställa att bolagets åtgärder är tillräckliga för att uppnå en säker behandling av dina personuppgifter.

13. FÖRÄNDRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Orrön Energy åtar sig att se till att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Vänligen informera oss om de personuppgifter vi har om dig förändras. Om du vill uppdatera dina personuppgifter, vänligen kontakta den anställda inom Orrön Energy som du har regelbunden kontakt med, eller skicka ett e-postmeddelande till data.privacy@orron.com.

14. DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du rätt att: (i) begära tillgång till dina personuppgifter; (ii) begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) begära radering av dina personuppgifter; (iv) begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; (v) begära dataportabilitet och (vi) göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifterna bygger på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan.

Bolaget kommer att uppfylla sina skyldigheter i detta avseende, och om du vill utöva sådana rättigheter kan du kontakta bolaget genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 2 ovan. Om du inte håller med om ett beslut eller svar från Orrön Energy i förhållande till dina personuppgifter eller om du har annan oro beträffande Orrön Energys behandling av personuppgifter, kan du lämna in dina klagomål direkt till Orrön Energy med hjälp av kontaktinformationen som anges i avsnitt 2 ovan. Du kan också kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd direkt utan att först klaga till Orrön Energy, men vi uppmuntrar dig att kontakta oss först då vi strävar efter att skyndsamt ta itu med eventuella problem du har angående vår behandling av personuppgifter.