Icke Regulatorisk

Sammanfattning

  • Samtliga huvudkomponenter har levererats och installationsarbeten av turbiner har påbörjats på Karskruvprojektet, vilket kommer att öka bolagets årliga elproduktion från 800 GWh till 1 100 GWh från 2024 och framåt
  • Orrön Energy har etablerat en plattform för organisk tillväxt i Norden och Europa, och lagt grunden för tillväxt inom landbaserad vindkraft, solkraft and batterilagringslösningar
  • Verksamheten i Finland har expanderat ytterligare i och med ett nytt strategiskt partnerskap som tillför ett starkt branschnätverk och tillgång till flera unika investeringsmöjligheter av både utvecklingsprojekt och redan driftsatta projekt
  • Arbete pågår för att vidareutveckla ett flertal fristående projekt och samlokaliseringsprojekt i Sverige, vissa markrättigheter har redan säkrats och arbetet med att säkra anslutningar till elnätet och tillstånd fortskrider
  • Det geografiska verksamhetsområdet har utökats till att omfatta Storbritannien, Tyskland och Frankrike och bolaget har säkrat anslutningar till elnätet för solkrafts- och batterilagringsprojekt i Storbritannien, vilket skapar förutsättningar för storskaliga egenutvecklade projekt

Konsoliderat

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 16,6 MEUR, vilket är en ökning från 13,4 MEUR under föregående kvartal

Proportionellt

  • Elproduktionen för kvartalet uppgick till 214 GWh, vilket var över förväntan och motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med föregående kvartal
  • Realiserat elpris för kvartalet uppgick till 66 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 6,7 MEUR
  • En låg proportionell nettoskuld om 19,5 MEUR, redovisades vid periodens slut, vilket innebär ett låneutrymme för att finansiera fortsatt tillväxt som överstiger 250 MEUR

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MEUR

1 jan 2023-
31 mar 2023
3 månader
Konsoliderade resultat  
Intäkter 11,4
EBITDA 4,6
Rörelseresultat (EBIT) 1,6
Resultat 0,0
Resultat per aktie – EUR 0,0
Resultat per aktie efter utspädning – EUR 0,0
Proportionella resultat1  
Elproduktion (GWh) 214
Intäkter 14,0
EBITDA 6,7
Rörelseresultat (EBIT) 2,6
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh – EUR 66

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q1 2023.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB
”Orrön Energy har under det första kvartalet 2023 fortsatt att leverera utifrån bolagets strategi och skapat betydande möjligheter inom både nya teknologier och nya geografiska områden med avseende på alla stadier av förnybara energiprojekt. Vi har även välkomnat ett flertal erfarna, nya team som gör det möjligt för oss att ytterligare accelerera våra tillväxtambitioner. Utöver den nordiska tillväxtplattform vi etablerade under 2022, har bolagets fokus och expansion under det första kvartalet gett oss en bredare och stabilare grund att bygga vidare på för fortsatt verksamhetstillväxt.

Elpriserna stabiliserades under kvartalet och återgick till mer normala nivåer jämfört med förra året, men är ändå fortsatt höga sett till det långsiktiga historiska genomsnittet. Europa har i grunden ännu inte löst utmaningarna från 2022 års energikris och jag förväntar mig fortsatt volatilitet på marknaden under perioder av instabil elförsörjning. Vår elproduktion under kvartalet var 27 procent högre än under det fjärde kvartalet 2022, vilket var något högre än förväntat och uppnåddes tack vare starka operativa resultat. På kostnadssidan levererade vi i linje med prognos och kassaflödet från vår kärnverksamhet i Norden, tillsammans med vår i stort sett outnyttjade lånekapacitet, fortsätter att understödja bolagets ambitiösa expansionsplaner.

Utökad plattform för organisk tillväxt
Vi har under kvartalet arbetat intensivt på alla fronter för att vidareutveckla våra plattformar för organisk tillväxt, och förädlar nu aktivt en rad potentiella projekt inom områden där vi ser en stark tillväxtpotential för förnybar energi. Jag är förvissad om att vårt erfarna team, tillsammans med våra finansiella resurser, kommer att göra det möjligt för oss att realisera ett antal befintliga och framtida projektmöjligheter.

I Norden fortsätter vi att utveckla ett flertal projektmöjligheter inom vind-, solkraft och batterilagring, från projekt i tidiga skeden till byggklara projekt med beviljade tillstånd. Om projekten förverkligas, kommer de att diversifiera vår verksamhetsportfölj och bidra till långsiktig tillväxt. Vi har även utökat vår verksamhet i Finland ytterligare och samarbetar där med ett erfaret team som ger oss tillgång till ett omfattande branschnätverk på den lokala marknaden.

Vi fortsätter att stärka våra tillväxtplattformar i Europa och har, utöver Frankrike och Tyskland, även expanderat till Storbritannien där vi ser stor potential för framtida tillväxt. Det gläder mig att kunna meddela att vi redan har säkrat anslutningar till elnätet i Storbritannien för solkrafts- och batterilagringsprojekt, vilket gör att vi kan påbörja utbyggnadsaktiviteter för egenutvecklade projekt. Vi arbetar aktivt med att både utöka denna portfölj av nätanslutningar och säkra tillgång till mark. Den tidiga fasen av utvecklingsprojekt präglas alltid av en viss osäkerhet och portföljens omfattning kommer att bli tydligare när vi har säkrat markrättigheter och tillstånd – ett arbete som nu pågår för de första identifierade projekten. Det kommer att ta tid att vidareutveckla vår tillväxtportfölj, men jag är övertygad om att de möjligheter som vi redan säkrat har potential att bli transformerande för Orrön Energy och bidra med både långsiktig tillväxt och storskalighet i verksamheten.

Vi arbetar även med att skapa ytterligare värde från vår operativa portfölj i Norden, med målsättningen att både förlänga våra tillgångars livslängd och öka elproduktionen genom att installera solkrafts- och batterilagringslösningar i anslutning till befintliga vindkraftverk. Vi har redan säkrat markrättigheter och nätanslutningar för ett flertal projekt och påbörjat processen för tillståndsansökan, samtidigt som arbetet med att ta fram de konstruktionslösningar som krävs för att påbörja utbyggnad fortskrider.

Elproduktion och finansiella resultat
Vår proportionella elproduktion för kvartalet uppgick till 214 GWh, vilket är en ökning från föregående kvartal och något högre än förväntat, tack vare starka operativa resultat från bolagets tillgångar. Vårt stora utbyggnadsprojekt Karskruv, som är beläget i elprisområde SE4 i södra Sverige, ligger fortsatt i fas för färdigställande i slutet av 2023. Projektet kommer att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1 100 GWh från 2024 och framåt.

Under det första kvartalet stabiliserades elpriserna under de rekordnivåer som vi upplevde för den andra halvan av 2022, men de kvarstår likväl som höga sett till det långsiktiga historiska genomsnittet. Proportionella intäkter uppgick till 14,0 MEUR, proportionell EBITDA uppgick till 6,7 MEUR och vi uppnådde ett genomsnittligt elpris om 66 EUR per MWh för kvartalet.

Kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 16,6 MEUR för kvartalet som avslutades med en proportionell nettoskuld om 19,5 MEUR. Tillsammans med den lånekapacitet om mer än 250 MEUR som våra tillgångar ger, innebär detta betydande utrymme för att finansiera ytterligare tillväxt.

Fokus på tillväxt
Orrön Energys resultat under detta kvartal visar att vi har lyckats etablera en stadig grund för verksamheten, med ett ytterst kompetent och dedikerat team i Norden och ett dynamiskt utvecklingsteam som leder vår expansion för egenutvecklade projekt i Europa. Jag ser väldigt mycket fram emot de möjligheter som ligger framför oss och som vi inriktar oss på för att fortsätta leverera enligt vår tillväxtstrategi, med målsättning att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Det gläder mig också att kunna välkomna våra nya styrelseledamöter Peggy Bruzelius och William Lundin, som tillför ytterligare erfarenhet och kompetens till vår mycket skickliga styrelse.

Jag vill än en gång tacka alla våra aktieägare för ert stöd i vårt fortsatta arbete med att bygga ett storskaligt bolag inom förnybar energi.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yTz5DG79S-a3NUtuUKjqaQ

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga