Den extra bolagsstämman som hölls den 16 juni 2022 beslutade om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i Bolaget, kallat Employee LTIP 2022. Den extra bolagsstämman beslutade även om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram av engångskaraktär i form av ett aktieoptionsprogram för Bolagets styrelseledamöter, kallat Board LTIP 2022.

Mer information om Employee LTIP 2022 finns här.

Mer information om Board LTIP 2022 finns här.

Dokument