Medarbetar-LTIP

Ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda (“Medarbetar-LTIP 2022”), godkändes av den extra bolagsstämman 2022. Syftet med att inrätta programmet var att linjera bolagsledningen och övriga anställdas intressen med aktieägarnas intressen, samt att erbjuda en marknadsmässig ersättning i en ny verksamhet med fokus på tillväxt och som bidrar till kontinuitet, engagemang och gynnsam aktiekursutveckling. Styrelsen anser att Medarbetar-LTIP 2022 ger bolaget en avgörande komponent i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och behålla anställda som är avgörande för bolagets framtid. För att säkra bolagets åtaganden för Medarbetar-LTIP 2022 har bolaget emitterat 8 560 000 teckningsoptioner.

Medarbetar-LTIP 2022 introducerades som en del av en ny strategi som ser till ersättningar utifrån ett helhetsperspektiv inom ramen för den uppdaterade ersättningspolicyn för ledande befattningshavare, enligt vilken grundlöner och årliga bonusmöjligheter fastställdes på en nivå som låg under genomsnittliga marknadsnivåer. Långfristiga incitament har därför utformats för att lägga stor vikt vid bolagsledningens leverans av betydande aktieägarvärde, vilket är lämpligt för ett nybildat entreprenörsdrivet bolag med fokus på tillväxt. Medarbetar-LTIP 2022 är utformat för att främja affärsbeslut som stöder långsiktigt värdeskapande och gynnsam aktiekursutveckling, snarare än att främja tillväxt som inte bidrar till ökat aktieägarvärde. Eftersom bolaget verkar i en affärsmiljö där det tar lång tid att utveckla och realisera värde från förnybara energiprojekt, är Medarbetar-LTIP 2022 utformat för att ge incitament till beslutsfattande som stöder detta långsiktiga värdeskapande, vilket återspeglas i löptiden på lösen- och intjänandeperioden. Detta är helt i linje med aktieägarnas intressen, eftersom utbetalningar är beroende av en gynnsam aktiekursutveckling, vilket har bedömts vara ett lämpligt prestationskrav med tanke på bolagets nuvarande utvecklingsfas. Aktiekursen är det bästa måttet för att mäta aktieägarvärde, och Medarbetar-LTIP 2022 kommer endast att skapa värde i den utsträckning som bolagsledningen kan öka bolagets värde. Det är svårt att hitta en lämplig jämförelsegrupp i denna fas av bolagets utveckling, eller andra prestationsvillkor, som på ett rättvisande sätt kan bedöma bolagets resultat i förhållande till marknaden. Ett prestationsmått som fokuserar på att uppnå tillväxtmål skulle främja tillväxt som inte nödvändigtvis bidrar till gynnsam aktiekursutveckling, och skulle kunna belöna resultat som inte bidrar till att uppnå aktieägarvärde, i synnerhet med hänsyn till nuvarande marknadsförhållanden. Styrelsen anser därför att Medarbetar-LTIP 2022 är det bästa sättet att uppnå en tydlig intressegemenskap mellan både aktieägare och bolagsledning. Bolaget bedömer även att Medarbetar-LTIP 2022 bäst finansieras genom leverans av aktier så att bolaget kan använda tillgängligt kapital för att driva tillväxt. För att minimera utspädning och påverkan för aktieägarna har en nettoavräkningsmetod valts för att säkerställa att endast det värde som skapas utöver aktiens marknadspris vid tilldelning levereras, vilket leder till en betydligt lägre utspädning än det totala antalet utfärdade optioner. Till exempel, vid ett scenario där den årliga genomsnittliga aktiekurstillväxten uppgår till 10 procent under sju år, skulle utspädningen för aktieägarna minska med 50 procent jämfört med utspädningen för det totala antalet utfärdade optioner.

Årsstämman 2023 beslutade att inrätta ett liknande program (”Medarbetar-LTIP 2023”). För att säkra bolagets åtaganden enligt Medarbetar-LTIP 2023 godkände årsstämman 2023 att bolaget ingår ett aktieswap-arrangemang med tredje part, enligt vilket den tredje parten ska ha rätt att i eget namn förvärva och överlåta aktier (inklusive till deltagarna) i enlighet med villkoren för Medarbetar-LTIP 2023. Aktieswap-arrangemanget genomfördes under det andra kvartalet 2023. Medarbetar-LTIP 2023 infördes som ett komplement till grundlöner och syftar till att skapa en övergripande ersättningsstrategi som ytterligare betonar bolagets långsiktiga hållbara tillväxt och strategiska framgång.

Styrelse-LTIP
Den extra bolagsstämman 2022 godkände inrättandet av ett långfristigt aktierelaterat incitamentsprogram av engångskaraktär, (”Styrelse-LTIP 2022”) för bolagets styrelseledamöter, I form av ett aktieoptionsprogram (”Styrelse optioner”). Syftet med att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat program var att öka intressegemenskapen mellan styrelsen och aktieägarna, samt att erbjuda en marknadsmässig ersättning som bidrar till ansvarstagande, engagemang och gynnsam aktiekursutveckling.

Dokument