Koncernens ersättningsprinciper

Orrön Energys målsättning är att erbjuda alla anställda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningspaket. Dessa ersättningspaket är utformade för att säkerställa att koncernen kan rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade medarbetare och belöna prestationer som på ett hållbart och långsiktigt sätt gagnar aktieägarvärdet.

Ersättning inom koncernen består av fyra delar: (i) grundlön, (ii) årlig rörlig ersättning, (iii) långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) och (iv) övriga förmåner. Som en del av den årliga utvärderingen har bolaget antagit en särskild prestationsledningsprocess (Performance Management Process) för att säkerställa att prestationer på individ- och teamnivå ligger i linje med verksamhetens strategiska och operativa mål. Individuella resultatmål fastställs formellt och centrala delar av den rörliga ersättningen är tydligt kopplade till individens förmåga att uppnå dessa mål.

Externa jämförelsestudier för totala ersättningar tas fram när ersättningskommittén finner det nödvändigt. Sådana jämförelsestudier består av en eller flera uppsättningar av bolag som konkurrerar med Bolaget om talang, med hänsyn till faktorer såsom storlek, komplexitet, geografi och affärsprofil vid fastställandet av sådana jämförelsegrupper.

Ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ersättning till bolagsledningen följer samma principer som för alla anställda, dock måste dessa principer godkännas av årsstämman. Ersättningskommittén upprättar därför årligen för styrelsens och därefter årsstämmans godkännande en ersättningspolicy för ledande befattningshavare. Utifrån den godkända ersättningspolicyn lägger ersättningskommittén sedan fram förslag till styrelsen beträffande ersättning och övriga anställningsvillkor för vd. Vd tar fram förslag på ersättning och övriga anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare som presenteras för ersättningskommittén och godkänns av styrelsen.

Den årliga rörliga ersättningen för bolagsledningen bedöms utifrån årligt fastställda prestationsmål, vilka speglar de främsta drivkrafterna för värdeskapande och ökning av aktieägarvärdet. Prestationsmål inkluderar elproduktion, investeringar, finansiella mål, ESG och strategiska mål. Resultaten graderas olika för varje ledande befattningshavare och reflekterar respektive befattningshavares påverkan på resultatutfallet. Strukturen och de specifika målen granskas årligen av ersättningskommittén för att säkerställa att de överensstämmer med bolagets strategi och riskvilja och godkänns av styrelsen.

Inom ramen för ersättningspolicyn kan styrelsen besluta om årlig rörlig ersättning överstigande tolv månaders grundlön vid förhållanden eller resultat som styrelsen anser vara exceptionella.

Ersättningsdokument

Ersättningsdokument från årsstämman 2023

Ersättningsdokument från årsstämman 2023

Ersättningsdokument från extra bolagsstämma 2022

Ersättningsdokument från årsstämman 2022

Ersättningsdokument från årsstämman 2021