Regulatorisk

Årsstämma i Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”Bolaget”) hölls idag, den 15 maj 2024 i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023 fastställdes och styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2023, och att utdelningsbara medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade att godkänna den reviderade valberedningsprocessen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 60 000 EUR till styrelseledamöter (förutom styrelseordföranden), (ii) årligt arvode om 120 000 EUR till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 5 000 EUR till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (förutom för kommittéordföranden), och (iv) årligt arvode om 10 000 EUR till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete (inklusive arvode till kommittéordförande) inte ska överstiga 50 000 EUR.

Till styrelseledamöter omvaldes Grace Reksten Skaugen, Jakob Thomasen, Peggy Bruzelius och William Lundin, och Mike Nicholson valdes som ny styrelseledamot för en period fram till slutet av årsstämman 2025. Grace Reksten Skaugen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes till Bolagets revisor för en period fram till slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i Bolaget (”Medarbetar-LTIP 2024”). Enligt Medarbetar-LTIP 2024 får styrelsen tilldela medarbetaroptioner till alla anställda. Den verkställande direktören får tilldelas högst 1 850 000 medarbetaroptioner och andra anställda får tilldelas högst 870 000 medarbetaroptioner vardera (med beaktande av taket om högst 5 300 000 medarbetaroptioner totalt). Varje medarbetaroption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris per aktie som motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 20–24 maj 2024 (eller en senare period om fem handelsdagar som fastställs av styrelsen i enlighet med stämmans beslut), under förutsättning att innehavaren bibehåller sin anställning i koncernen under en intjänandeperiod om tre år. Bolaget har för avsikt att använda en omräkningsmodell för ”nettoaktiereglering” för Medarbetar-LTIP 2024, då antalet aktier som levereras till deltagare blir väsentligt färre jämfört med utspädningen för det totala antalet tilldelade medarbetaroptioner. Efter intjänandeperioden har deltagarna i Medarbetar-LTIP 2024 rätt att utnyttja medarbetaroptionerna helt eller delvis fram till och med den 31 maj 2031,
  • att emittera och överlåta högst 5 300 000 teckningsoptioner av serie 2024:1 för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier till deltagarna och täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) vid utnyttjandet av medarbetaroptionerna inom ramen för Medarbetar-LTIP 2024. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och rätten till teckning av teckningsoptionerna tillkommer Bolaget självt. Teckningskursen för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2024:1 ska motsvara aktiens kvotvärde;
  • att emittera och överlåta högst 6 300 000 teckningsoptioner av serie 2024:2 för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier till deltagarna och täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) vid utnyttjandet av medarbetaroptionerna inom ramen för Medarbetar-LTIP 2023 som godkändes av årsstämman 2023. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och rätten till teckning av teckningsoptionerna tillkommer Bolaget självt. Teckningskursen för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2024:2 ska motsvara aktiens kvotvärde,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter eller andra större investeringar, samt
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Orrön Energy på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Aktieägarna vid årsstämman avslog aktieägarförslaget som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga