Icke Regulatorisk

Sammanfattning

  • Byggt upp en portfölj av operativa tillgångar genom sju förvärv, vilket har transformerat bolagets verksamhet i Sverige och ökat den årliga elproduktionen med över 500 GWh till sammanlagt 800 GWh i slutet av 2022
  • Etablerat en plattform för organisk tillväxt i Sverige med en organisation som har stor erfarenhet, nätverk och kompetens för att driva verksamheten och optimera bolagets tillgångsbas. Denna plattform understöder fortsatt tillväxt genom förvärv, förlängning av tillgångarnas operativa livslängd genom så kallad repowering och andra utbyggnadsprojekt
  • Projektet Karskruv ligger fortsatt i fas för färdigställande i slutet av 2023, med byggnadsarbeten som ligger före tidsplan. Karskruv tillför ytterligare 290 GWh i årlig elproduktion, och ökar bolagets sammanlagda årliga elproduktion till 1 100 GWh från 2024 framåt
  • Skapat nya möjligheter till ökad produktionskapacitet genom egenutvecklade projekt, och utbyggnadsprojekt med vind- och solenergi samt batterilagring inom den befintliga tillgångsbasen, med målsättning att vara aktiva i hela livscykeln för förnybar energi och skapa betydande långsiktiga tillväxtmöjligheter
  • I början av 2023 expanderade bolaget sitt geografiska verksamhetsområde till Frankrike och Tyskland, i tillägg till den nordiska portföljen, med avsikt att expandera vidare i Europa

Konsoliderat

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13,7 MUSD, vilket var en ökning från 5,4 MUSD under föregående kvartal

Proportionellt

  • Proportionell1 elproduktion för kvartalet uppgick till 168 GWh, vilket var en ökning med 100 procent jämfört med föregående kvartal
  • Realiserat elpris för kvartalet uppgick till 88 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 9,7 MUSD
  • Låg proportionell nettoskuld vid årets slut om 13,1 MUSD, med ett låneutrymme som överstiger 250 MUSD för att finansiera fortsatt tillväxt

Finansiella resultat2
Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt och genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MUSD 1 jan 2022-
31 dec 2022
12 månader
1 okt 2022-
31 dec 2022
3 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter 14,5 11,9
EBITDA 4,7 6,8
Rörelseresultat (EBIT) 1,0 3,7
Resultat 28,9 0,6
Resultat per aktie – USD 0,10 0,00
Resultat per aktie efter utspädning – USD 0,10 0,00
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh) 335 168
Intäkter 42,2 15,3
EBITDA 21,8 9,7
Rörelseresultat (EBIT) 15,5 6,5
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh – EUR 120 88

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i bolagets bokslutsrapport för 2022.
2 Denna tabell avser kvarvarande verksamhet. För finansiella och operativa resultat hänförliga till den avvecklade verksamheten, se sektionerna avvecklad verksamhet och not 6 i koncernens finansiella rapporter i bolagets bokslutsrapport för 2022.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB
2022 har varit ett enastående år för Orrön Energy och vår föregångare Lundin Energy. Vi inledde 2022 som Lundin Energy, ett olje- och gasbolag med fokus på Norge, som hade investerat i förnybara energiprojekt i Norden som en del av planen att bli koldioxidneutrala. Under det första halvåret 2022 slutförde vi försäljningen av hela olje- och gasverksamheten, samtidigt som vi behöll de förnybara energitillgångarna och tillräckligt med likvida medel för att kunna fortsätta växa som Orrön Energy, ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Från juli och framåt har vi genom förvärv framgångsrikt ökat vår uppskattade årliga elproduktion mer än två och en halv gånger om, samt etablerat en plattform för organisk tillväxt med kassaflödesgenererande tillgångar i Norden.

När vi nu går in i 2023, fortsätter vi att fokusera på vår kärnverksamhet i Norden och det gläder mig att meddela att vi även kommer att bredda vår verksamhet genom att tillföra nya möjligheter till egenutvecklade projekt i Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Detta möjliggör att vi kan fortsätta leverera i enlighet med våra långsiktiga tillväxtambitioner. Vi ser att det finns mycket stora investeringsmöjligheter för projekt inom förnybar energi i ett flertal jurisdiktioner, vilket backas upp av den ökande efterfrågan på grön energi som krävs för att klimatmål som satts i såväl Norden som EU ska kunna uppnås. Vi välkomnar de förenklade och accelererade tillståndsprocesserna som nyligen meddelats av EU, vilka kommer att avsevärt förkorta tidsramen för nya utbyggnadsprojekt. Detta är också en tydlig utveckling i Norden, där flera politiska initiativ diskuteras. Givet klimatförändringarnas brådskande karaktär, och samhällets behov av ren energi, måste vi påskynda processerna för tillståndsprövning och genomförande av förnybara energiprojekt. Detta skulle innebära att vi och andra aktörer inom vår bransch, kan accelerera investeringar inom förnybar energi och fortsätta bidra till energiomställningen.

Volatil marknad med förväntat fortsatt höga elpriser
Marknaderna har sett exceptionell turbulens och volatilitet under 2022, med elpriser som stigit till nivåer utan motstycke. Detta har skett mot bakgrund av en ökande efterfrågan på förnybar energi och en rådande energikris, med Rysslands pågående invasion av Ukraina som en mörk bakgrund. Även om vi sett en viss normalisering av elpriserna har vi en lång väg att gå innan vi ser billig energi återvända till Europas hushåll – med tanke på de strukturella underinvesteringarna i olja och gas, i kombination med Europas beroende av gas och värmekraft. Detta har lett till att tillfälliga åtgärder för att möta stigande elpriser har implementerats av regeringar över hela Europa. Åtgärderna, som exempelvis pristak och skatter, träder i allmänhet i kraft vid mycket höga elpriser och under en begränsad tid, vilket gör att de bedöms ha begränsad inverkan på bolagets finansiella resultat. Vi har varit, och förblir, till stor del exponerade mot spotpriser på el och jag är övertygad om att detta är det bästa sättet att generera maximal avkastning på lång sikt.

Vi uppnådde ett genomsnittligt elpris om 88 EUR per MWh för det fjärde kvartalet, där skillnaden mellan realiserat pris och systempris förklaras dels av högre prisavdrag, så kallade capture price discounts, för bolagets vindkraftstillgångar, dels av historiska prissäkringar kopplade till bolag vi förvärvat. Prisavdragen har historiskt sett varit som störst under perioder av höga elpriser och hög volatilitet. En majoritet av vår el kan komma att genereras under perioder med lägre elpriser i en given månad, något vi sett under det fjärde kvartalet, särskilt i november. Under 2023 kommer mindre än fem procent av bolagets uppskattade elproduktion att påverkas av historiska prissäkringar, varav inga löper vidare efter slutet av 2023.

Elproduktion i Norden – vår kärnverksamhet
Sedan Orrön Energys omvandling till ett renodlat bolag inom förnybar energi i början av juli 2022, har vi ökat vår uppskattade årliga elproduktion i Norden från 300 till 800 GWh. Detta är och förblir Orrön Energys huvudsakliga fokus – en inriktning som säkerställer att vi kan bibehålla en diversifierad portfölj av elproducerande tillgångar som genererar starka kassaflöden. Tillväxten i vår produktion har åstadkommits genom förvärv av portföljer, bolag och tillgångar i Sverige som vi sedan framgångsrikt integrerat i vår befintliga tillgångsbas. Majoriteten av våra tillgångar är vindkraftsparker som befinner sig i områden som historiskt sett upplevt höga priser, och vi har påbörjat studier av en rad projekt som har som målsättning att öka bolagets produktionskapacitet, effektivitet och intäkter, samt förlänga den operativa livslängden för våra tillgångar. Vi ser även över potentialen för att lägga till solkraft och batterilagring till våra operativa vindkraftstillgångar, i syfte att både öka produktionen och diversifiera tillgångarnas elproduktion. Detta optimeringsarbete utgör en central del av vår organiska tillväxtstrategi, där ambitionen är att uppnå ytterligare värdeskapande från våra tillgångar.

Vår proportionella elproduktion för det fjärde kvartalet uppgick till 168 GWh, vilket är dubbelt så mycket som under det tredje kvartalet, något som främst var ett resultat av förvärv. Oaktat denna tillväxt, var väderförhållandena under det fjärde kvartalet sämre än förväntat, vilket ledde till en lägre elproduktion. Vår verksamhet kommer att vara fortsatt exponerad mot väderförhållanden som leder till varierande produktionsnivåer mellan årstider och år. Vi har också behövt avsluta vissa driftssättningsarbeten på MLK som inte kunnat slutföras fullt ut under sommaren 2022, där de förlorade intäkterna till stor del kompenserats av skadestånd från tillverkarnas garantier. Vårt viktigaste utbyggnadsprojekt, Karskruv, ligger fortsatt i fas för färdigställande i slutet av 2023, och kommer därefter att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1 100 GWh från 2024 och framåt.

Betydande finansiell kapacitet att finansiera tillväxt
Elpriserna under det fjärde kvartalet sjönk jämfört med tredje kvartalet, men låg kvar på historiskt höga nivåer, vilket bidrog till proportionella intäkter om 15,3 MUSD och en proportionell EBITDA om 9,7 MUSD för kvartalet. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 MUSD för kvartalet, vilket var en ökning från 5,4 MUSD under det tredje kvartalet. Vi avslutade året med en proportionell nettoskuld om 13,1 MUSD vilket, tillsammans med den lånekapacitet om mer än 250 MUSD som finns i våra tillgångar, ger betydande utrymme för att finansiera ytterligare tillväxt.

Vidgad horisont i Europa
Trots bolagets anmärkningsvärt höga tillväxt under andra hälften av 2022, ser vi fortsatt många möjligheter för verksamheten att växa ytterligare. Det gläder mig därför att kunna dela med mig av några spännande uppdateringar för hur vi planerar att fortsätta leverera ökad tillväxt och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

För det första, kommer vi att utöka vår verksamhet i Sverige och Finland till att både initiera och bygga ut egenutvecklade projekt samt stärka vår organisatoriska kapacitet med ett erfaret team inom detta område, för att bli ett bolag som är aktivt i alla steg av livscykeln för förnybar energi. Vi har ingått en överenskommelse med en likasinnad partner som har ett starkt branschnätverk i Finland, för att där söka skapa en lika framgångsrik plattform för organisk tillväxt som den vi har etablerat i Sverige.

För det andra, kommer vi att utöka vår geografiska närvaro till att även inkludera Frankrike och Tyskland, till en början med fokus på att ta fram och driva egenutvecklade projekt. Dessa länder har satt upp några av de mest ambitiösa målen när det gäller förnybar energi och de planerar också att snabbt öka antalet utbyggnadsprojekt, vilket stöds av EU:s tillväxtambitioner inom området. På liknande sätt som vi gör i Finland, har vi för dessa länder ingått en överenskommelse med ett erfaret team som har den kompetens som krävs för att både bygga ut egenutvecklade projekt och driva verksamheten i alla tre länder. Jag är förvissad om att vi över tid kommer att – precis som gjort i vår svenska verksamhet – lyckas bygga ett bolag som även i dessa länder är aktivt i alla steg av livscykeln för förnybar energi med möjligheter för egenutvecklade projekt, projektutbyggnad och drift av produktionstillgångar, samt optimering, repowering och potentiell förlängning tillgångarnas operativa livslängd. Vi fortsätter att se över ytterligare möjligheter för att bredda verksamheten avseende både teknologier och geografiska marknader och jag förväntar mig att Orrön Energy kommer att expandera inom fler marknader under de kommande åren.

Med blicken framåt mot ännu ett spännande år
Vi har haft en fantastisk start under 2022, och även om vår resa bara börjat, är jag övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta skapa värde för våra aktieägare. Vi går in i 2023 med en rad spännande möjligheter: vi har nya affärsverksamheter och partners, vi är finansiellt starka och har som målsättning att fortsätta skapa värde genom energiomställningen. Jag vill tacka alla våra lojala aktieägare för ert fortsatta stöd samtidigt som jag varmt välkomnar de nya aktieägare som under 2022 anslutit sig till ägarkretsen i Orrön Energy.

Webbsänd presentation vid kapitalmarknadsdagen

Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och den framtida tillväxtstrategin med medlemmar från bolagsledningen, vid en webbpresentation idag klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Följ presentationen live genom nedan länk:
https://ir.financialhearings.com/orron-energy-cmd-2023

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

 

Denna information är sådan information som Orrön Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl. 07.30 CET.

 

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

 

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga