Regulatorisk

Sammanfattning

  • Vindkraftsparken Karskruv färdigställdes och övertogs för drift före tidsplan i slutet av november 2023. Vindkraftsparken producerar i linje med förväntan och tillför 290 GWh till bolagets uppskattade årliga elproduktion i elprisområde SE4.
  • Bolaget uppnådde sin högsta kvartalsvisa elproduktion om 226 GWh för det fjärde kvartalet, och 765 GWh för helåret 2023, vilket inkluderade produktion från den tidiga driftstarten av Karskruv men påverkades av ogynnsamma väderförhållanden.
  • Bolaget fortsatte att vidareutveckla projektportföljen om 40 GW landbaserade projekt i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, och har skapat nya projektmöjligheter, gjort framsteg med att säkra markavtal och har påbörjat arbete inför tillståndsprövning för flera projekt.
  • I januari 2024 förvärvade bolaget en portfölj av vindkraftsprojekt för utveckling i Finland, med installerad kapacitet om upp till 180 MW. Tillgång till mark har säkrats för alla turbiner och tillståndsprocessen förväntas att påbörjas under 2024.
  • Förvärvet som meddelades under det tredje kvartalet, bestående av ägandeskap i sex vindkraftsparker i Sverige, har slutförts och tillför omkring 10 GWh uppskattad elproduktion i elprisområde SE4.
  • Bolaget utökade den revolverande kreditfaciliteten från 150 MEUR till 190 MEUR i januari 2024, vilket ger ytterligare kapacitet för att finansiera tillväxt.

Konsoliderade resultat – 12 månader

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 MEUR.

Proportionella resultat – 12 månader

  • Realiserat elpris uppgick till 47 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 5,3 MEUR.
  • Den proportionella nettoskulden uppgick till 92,4 MEUR, och det finns betydande likviditetsutrymme genom den revolverande kreditfaciliteten.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MEUR 1 jan 2023-
31 dec 2023
12 månader
1 okt 2023-
31 dec 2023
3 månader
1 jan 2022-
31 dec 2022
12 månader
1 okt 2022-
31 dec 2022
3 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter 28,0 8,4 13,8 11,3
EBITDA -5,1 -0,9 4,5 6,4
Rörelseresultat (EBIT) -17,0 -4,4 1,0 3,5
Resultat -7,6 8,0 27,4 0,9
Resultat per aktie – EUR -0,03 0,03 0,10 0,00
Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,03 0,03 0,10 0,00
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh) 765 226 335 168
Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 47 43 120 88
Intäkter 36,2 9,6 40,0 14,5
EBITDA 5,3 1,3 20,7 9,2
Rörelseresultat (EBIT) -11,0 -3,2 14,7 6,2

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q4 2023.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB

”Det fjärde kvartalet 2023 markerar en viktig etapp i Orrön Energys tillväxtresa, med färdigställandet och övertagandet av vindkraftsparken Karskruv som tillför omkring 290 GWh i årlig elproduktion i prisområde SE4. Detta ökar vår årliga elproduktion till 1 100 GWh och tillför betydande kassaflöde till verksamheten. I början av 2024 förvärvade vi fyra vindkraftsprojekt för utveckling i Finland, med en totalt installerad kapacitet om upp till 180 MW. Vi har redan säkrad tillgång till mark för projekten och tillsammans med de framsteg vi gjort i våra egna projekt, bidrar detta till en redan betydande utvecklingsportfölj med projekt inom vindkraft, solenergi och batterilagring utspridda över fem länder i Europa.

Vi levererade den högsta kvartalsproduktionen i bolagets historia under det fjärde kvartalet 2023, och då med enbart en månads produktion från Karskruv. Vindhastigheterna under det fjärde kvartalet fortsatte att vara ovanligt låga för säsongen, vilket bidrog till en produktion som var något lägre än förväntat. Det gläder mig att se en förbättrad trend i januari 2024, med en produktion som översteg våra förväntningar för månaden. Elpriserna var fortsatt volatila under det fjärde kvartalet, med höga vattennivåer på grund av stormen Hans som påverkade början av kvartalet och ovanligt låga och varierande vindhastigheter för säsongen som påverkade resterande del av kvartalet. Vi ser en betydligt ljusare bild i januari, då kombinationen av högre vindhastigheter och kallare väderlek har gett bolaget en stark start på 2024.

Elproduktion och resultat
Vår proportionella elproduktion uppgick till 765 GWh för helåret och till 226 GWh för det fjärde kvartalet, vilket är bolagets högsta produktion någonsin för ett kvartal. Helårsproduktionen var något lägre än förväntan, på grund av att vindhastigheterna i Norden legat under genomsnittet under större delen av året. Vi levererade i linje med eller under vår kostnadsprognos för året och uppnådde ett genomsnittligt elpris om 47 EUR per MWh, proportionella intäkter om 36,2 MEUR och proportionell EBITDA om 5,3 MEUR. Den proportionella nettoskulden uppgick vid årets slut till 92,4 MEUR. När vi nu går in i 2024, ökar vi vår uppskattade elproduktion med omkring 40 procent till 1 100 GWh, samtidigt som vi minskar våra prognostiserade verksamhetskostnader per enhet med 20 procent till 15 EUR per MWh, vilket kommer att generera betydande kassaflöde. Vårt investeringsprogram för 2024 reduceras betydligt till 14 MEUR och kommer att kunna finansieras fullt ut via bolagets kassaflöde vid ett elpris om 50 EUR per MWh, vilket är i linje med vårt realiserade elpris för 2023. I början av 2024 utökade vi vår revolverande kreditfacilitet från 150 MEUR till 190 MEUR, vilket ger bolaget ytterligare finansiellt utrymme att dra nytta av gynnsamma marknadsförhållanden när de uppstår.

Utökar vår projektportfölj
Under det fjärde kvartalet fortsatte vi att utöka vår portfölj av tillväxtprojekt inom landbaserad vindkraft, solenergi och batterilagring. Vi vidareutvecklade också våra storskaliga egenutvecklade projekt i Storbritannien och Tyskland enligt plan, där vi nu har kommit längre i processen med att säkra ytterligare exklusivitetsavtal för markanvändning och initierat arbete inför tillståndsprövning och tillgång till elnätet. Denna portfölj är en viktig del av Orrön Energys tillväxtplan, och med beaktande av det låga antalet nya storskaliga projektmöjligheter som finns på marknaden, och de höga värderingar som projekt som kommit längre i projektfasen drar fördel av, är jag övertygad om att försäljningen av dessa tillgångar kommer att ha en stor positiv påverkan på bolaget.

Vår portfölj i Norden fortsatte att växa under perioden, och vi har nu säkrat en rad möjligheter inom sol-, vind- och batteriprojekt om nästan 500 MW. Vår portfölj med batteriprojekt närmar sig snabbt investeringsbeslut, och vid årets slut hade vi lämnat in tillståndsansökningar för batteri- och solenergiprojekt i Sverige om knappt 40 MW, varav projekt om 20 MW redan blivit godkända av lokala myndigheter och vi har påbörjat anläggandet av vårt första projekt om 1 MW.

I januari 2024 förvärvade vi vindkraftsprojekt om cirka 180 MW belägna på fyra platser i Finland som närmar sig tillståndsfasen, och där vi kommer att ha möjlighet att bygga ut projekten själva eller sälja om marknadsförhållandena fortsätter att vara gynnsamma. Tillgång till mark har säkrats för alla turbiner och vi har för avsikt att påbörja tillståndsprocessen under 2024, med målsättning att projekten ska vara redo för byggfasen under 2027. Som med alla våra projekt, är både tidsplanen och storleken på de slutliga projekten beroende av en framgångsrik riskminimering i takt med uppfyllande av milstolpar inom projektet.

Lägger grunden för framtida tillväxt
När jag ser tillbaka på 2023, känner jag mig stolt över allt vi har åstadkommit och den grund för framtida tillväxt som vi lagt under en så pass kort tid sedan vi påbörjade vår resa som förnybart bolag. Våra förvärv under 2022 och 2023 är nu fullt integrerade i verksamheten och genom att ha stärkt kapaciteten och kompetensen hos våra team under de senaste 12 månaderna skapar vi nu organiska tillväxtmöjligheter som kommer att ligga till grund för långsiktig tillväxt och värdeskapande. När jag nu blickar fram mot 2024, kommer vår verksamhetsportfölj och vårt kassaflöde att stärkas avsevärt med Karskruv i drift, våra utvecklingsteam har en spännande aktivitetsplan för året och med stärkt finansiell kapacitet och gynnsammare marknadsutsikter så finns det fler möjligheter till värdeskapande förvärv.

Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert stöd under 2023, och jag ser fram emot att kunna rapportera om ännu ett spännande år för bolaget under 2024.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin tillsammans med medlemmar från bolagsledningen vid bolagets kapitalmarknadsdag den 14 februari 2024 kl 14.00. Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas och presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för presentationen kan ske via bolagets hemsida och genom nedan länk:
https://ir.financialhearings.com/orron-energy-cmd-2024/register

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

 

Denna information är sådan information som Orrön Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024 kl. 07.30.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

 

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

 

Bilaga