Icke Regulatorisk

Lundin Energy AB (“Lundin Energy”) meddelar att verksamheten byter namn till Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller “bolaget”) och är nu ett renodlat bolag inom förnybar energi.

Orrön Energy är från och med idag ett renodlat bolag inom förnybar energi. Bolaget har en stark tillgångsportfölj bestående av högkvalitativa och kostnadseffektiva förnybara energitillgångar i Norden och är det nya förnybara energibolaget med fokus på tillväxt inom Lundin Group of Companies. Orrön Energy har kassaflödesgenererande tillgångar, ingen skuld och finansiell kapacitet om upp till 180 MUSD för förvärv. Detta gör att bolaget befinner sig i en unik position för att dra nytta av de möjligheter som skapas genom energiomställningen, med målsättningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Inledningsvis kommer bolaget att handlas på Nasdaq Stockholm under Lundin Energys ticker “LUNE”, fram tills dess att registrering skett av namnbytet till Orrön Energy (ny ticker: ”ORRON”), vilket förväntas ske på eller omkring den 1 juli 2022.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterar:

Vi ser att många möjligheter skapas genom energiomställningen och Orrön Energy är unikt positionerat för att dra nytta av dessa med en stark portfölj av förnybara energitillgångar som genererar kassaflöde, ingen skuld och med styrelse, ledning och större aktieägare som har ambitioner att verksamheten att växa. Jag skulle vilja tacka alla aktieägare som har stöttat Lundin Energy under åren och välkomnar er som aktieägare i detta nya och spännande bolag inom förnybar energi, som strävar efter att skapa värde genom energiomställningen.

Besök Orrön Energys hemsida för mer information om affärsstrategi, tillgångarna inom förnybar energi och prognos för det andra halvåret 2022: www.orron.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt noterat renodlat bolag inom förnybar energi, med högkvalitativa och kostnadseffektiva förnybara tillgångar i Norden. Vi fokuserar på värdeskapande för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare; Motståndskraft, Tillväxt och Hållbarhet. Som en del av det entreprenörsdrivna Lundin Group of Companies, och med en bolagsedning och styrelse som har bevisad förmåga att leverera framgångsrik tillväxt, är Orrön Energy väl positionerat för att skapa värde för aktieägare, lokala samhällen och vidare intressenter för en hållbar energiframtid.


Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga