Icke Regulatorisk

Sammanfattning

  • Orrön Energys första kvartal som ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi levererade starka finansiella resultat, med kassaflöde från den operativa verksamheten om 5,4 MUSD och en nettokassa om 10,8 MUSD vid slutet av rapporteringsperioden
  • Proportionell1 elproduktion uppgick till 83 GWh för det tredje kvartalet 2022 till ett genomsnittligt elpris om 177 EUR per MWh, och inkluderar produktion från Slitevind AB (publ) (”Slitevind”) från den 1 september 2022, vilket bidrar till en proportionell EBITDA om 10,8 MUSD
  • Med förvärvet av Slitevind i slutet av augusti 2022, och ytterligare fem transaktioner som ingåtts eller slutförts efter rapporteringsperiodens slut, har bolaget sedan 1 juli 2022 ökat sin uppskattade årliga elproduktion med över 500 GWh, till en genomsnittlig köpeskilling om 0,9 MUSD per MW installerad kapacitet
  • Den uppskattade årliga elproduktionen från Orrön Energys tillgångar är för närvarande 700 GWh och den kommer att öka till 800 GWh under 2023 och till 1 100 GWh från 2024 och framåt när projektet Karskruv är i drift
  • Projektet Karskruv fortlöper enligt plan för att leverera ytterligare 290 GWh i årlig produktion från 2024

All uppskattning av elproduktion utgår från genomsnittliga väderförhållanden och kan variera från period till period

Finansiella resultat2
Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt och via joint ventures eller intressebolag, och presenterar proportionella resultat för att visa den proportionella ägarandelen i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge en bättre insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MUSD

1 jan 2022-
30 sep 2022
9 månader
1 jul 2022-
30 sep 2022
3 månader
Konsoliderade resultat    
Intäkter 2,6 2,6
EBITDA -2,1 2,1
Rörelseresultat (EBIT) -2,7 1,5
Resultat 28,3 1,2
Resultat per aktie – USD 0,10 0,00
Resultat per aktie efter utspädning – USD 0,10 0,00
Proportionella resultat1    
Elproduktion (GWh) 166 83
Intäkter 26,9 15,5
EBITDA 12,1 10,8
Rörelseresultat (EBIT) 9,0 9,1
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh (EUR) 153 177

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information se finansiella nyckeltal på sidan 31 i koncernens finansiella rapport för niomånadersperioden 2022.

2 Denna tabell avser kvarvarande verksamhet. För finansiella och operativa resultat hänförliga till den avvecklade verksamheten, se sektionen avvecklad verksamhet och not 6 i koncernens finansiella rapport för niomånadersperioden 2022.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB kommenterar:

”Det gläder mig att få presentera rapporten för det tredje kvartalet 2022, vilket har varit ett fantastiska första kvartal för oss som ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi har både vuxit till att bli ett av de största oberoende bolagen inom förnybar energi på Nasdaq Stockholm och levererat starka finansiella resultat och kassaflöde.

Vi genomförde vårt första transformerande förvärv under kvartalet i form av det svenska vindkraftsbolaget Slitevind, vilket tillförde en diversifierad portfölj av operativa vindkraftstillgångar i Norden med långsiktigt kassaflöde och möjligheter att förlänga den tekniska livslängden genom så kallad repowering och ytterligare tillväxt genom nya projekt. Det gav oss även ett team med expertis och stor erfarenhet från både förvärvade och egenutvecklade projekt, som nu kommer att kunna arbeta vidare med organiska tillväxtmöjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att skapa ytterligare värde från denna portfölj, och att den kommer att utgöra en plattform för organisk tillväxt under många år framöver. Vi har fortsatt leverera på vår förvärvsbaserade strategi och har gjort ytterligare fem värdeskapande förvärv av tillgångar i några av de högre prisområdena i Norden. Sammantaget kommer dessa sex transaktioner att bidra med över 500 GWh i uppskattad årlig elproduktion till vår tillgångsbas, vilket stärker bolagets kassaflödespotential ytterligare. Vi förvärvade dessa portföljer och tillgångar till ett genomsnittligt pris om 0,9 MUSD per MW installerad kapacitet, vilket är ett attraktivt pris jämfört med vad nya vindkraftsprojekt kostar idag, och vi ser att det finns betydande potential för att göra fler liknande förvärv.

Elpriserna nådde rekordhöga nivåer under kvartalet och påverkades av geopolitiska oroligheter och ökad efterfrågan på energi i Europa, vilket belyser behovet av lokalt producerad, ren energi. Som ett bolag inom förnybar energi bidrar vi till att öka tillgången på sådan energi i Norden, och vår strategi med att vara fullt exponerade mot elpriset gör att våra investerare får exponering mot europeiska elpriser. Efterfrågan på förnybar energi förväntas att öka kraftigt under de kommande åren, och jag tror att elpriserna kommer att ligga kvar på en hög nivå under lång tid framöver.

Vi levererade starka finansiella resultat under kvartalet, med proportionella intäkter om 15,5 MUSD och proportionell EBITDA om 10,8 MUSD. Kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 5,4 MUSD. Det tredje kvartalet avslutades med en nettokassa om 10,8 MUSD och bolaget har ingått en kreditfacilitet om 100 MEUR för att säkra framtida investeringar och tillväxt. Med hänsyn till den lånekapacitet som våra tillgångar ger oss, finns det ytterligare utrymme för att finansiera betydande transaktioner i framtiden.

Elproduktionen var något lägre än förväntat under det tredje kvartalet, vilket berodde på lägre vindstyrka än normalt och låg nederbörd i Norden. Med tanke på att vår verksamhet påverkas av väderförhållanden, förväntar vi oss att denna form av fluktuationer jämnar ut sig mellan kvartalen.

Utbyggnaden av vindkraftsparken Karskruv i södra Sverige fortlöper enligt plan, där förberedande arbete pågår för installationsarbeten av turbiner och elanslutningar under våren och sommaren 2023, och projektet är i fas för att slutföras vid slutet av 2023. Karskruv förväntas tillföra ytterligare 290 GWh till bolagets uppskattade årliga elproduktion, som förväntas att öka till över 1,1 TWh från 2024 och framåt.”

Vi gick in i det tredje kvartalet i en stark position och lämnar det bakom oss än starkare. Med robusta finansiella resultat, en stor portfölj av producerande tillgångar och ett erfaret team är vi i en unik position för att fortsätta att få verksamheten att växa och skapa långsiktigt aktieägarvärde. Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert lojala stöd under två decennier med Lundin Energy och för att ni följer med oss på vår spännande resa mot att skapa ett storskaligt vinstdrivande bolag inom förnybar energi.”

Webbpresentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00, följt av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QNoHthpBTF62dr7gLD90NA

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

 

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

 

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

 

Bilaga