Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGOT AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI.

Lundin Energy AB (Lundin Energy” eller ”bolaget”) meddelar att sammanslagningen (”Sammanslagningen”) av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP ASA (”Aker BP”) är genomförd. Sammanslagningen skapar det ledande europeiska prospekterings- och produktionsbolaget med en tillgångsbas i världsklass, industriledande låga verksamhetskostnader och låga koldioxidutsläpp samt växande och hållbara utdelningar. Aktieägare kommer att behålla sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy och dess verksamhet inom förnybar energi, som byter namn till Orrön Energy AB (”Orrön Energy”) från den 1 juli 2022. Med anledning av genomförandet av Sammanslagningen kommer Lundin Energy, i enlighet med beslutet vid årsstämman 2022, inte betala ut de återstående kvartalsvisa kontantutdelningarna som årsstämman beslutade om.

I utbyte mot Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet kommer aktieägare att:

  • Erhålla ett kontant vederlag uppgående till sammanlagt 2,22 miljarder USD (78,78 SEK per aktie efter omräkning från USD)
  • Erhålla sammanlagt 271 910 019 aktier i Aker BP (0,95098 aktier i Aker BP, som representeras av svenska depåbevis, för varje utestående aktie i Lundin Energy)
  • Behålla sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy som byter namn till Orrön Energy den 1 juli 2022 och blir ett bolag fokuserat på tillväxt inom förnybar energi

Efter genomförandet av Sammanslagningen kommer aktieägare i Lundin Energy följaktligen äga 43 procent av det totala antalet aktier och röster i Aker BP (baserat på 632 022 210 aktier och röster i Aker BP).

Årsstämman i Lundin Energy den 31 mars 2022 beslutade om en kvartalsvis kontantutdelning om 0,5625 USD per aktie, vilket motsvarar cirka 160 miljoner USD (avrundat) per kvartal. Utbetalningen av respektive kvartalsvis utdelning var villkorad av att bolaget äger samtliga aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ) på avstämningsdagen för respektive utdelning. Den första kvartalsvisa utdelningen utbetalades den 7 april 2022. Eftersom Sammanslagningen nu har genomförts och bolaget inte längre äger några aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ) kommer bolaget inte att betala ut någon del av den återstående kvartalsvisa kontantutdelningen.

Mer information för aktieägare om Sammanslagningen, en tidsplan för utbetalning av fusionsvederlaget och hur svenska depåbevis som erhålls kan omvandlas till ett direkt innehav i den underliggande stamaktien i Aker BP som är noterad på Oslo Börs, finns tillgänglig på www.lundin-energy.com.

Ian Lundin, avgående Styrelseordförande för Lundin Energy kommenterar:
”Sedan Lundin Energy grundades för över två decennier sedan har bolaget växt till något som ingen av oss hade vågat drömma om, med ett aktievärde som ökat omkring 150 gånger och en genomsnittlig årlig avkastning till aktieägarna om 28 procent under de senaste 20 åren. Genom hårt arbete, uthållighet och framförallt en stark ledningsgrupp har bolaget utvecklats till ett ledande internationellt prospekterings- och produktionsbolag. Vi skriver nu ett nytt kapitel i bolagets historia, där sammanslagningen mellan Aker BP och Lundin Energys norska verksamhet bidrar till en fortsatt stark produktionstillväxt och hållbart växande utdelningar in i nästa decennium. Värdeskapande och långsiktig tillväxt är kärnan i Lundin Energys verksamhet och är vad hela denna sammanslagning handlar om.

Jag är övertygad om att den globala energiomställningen kommer att leda till unika investeringsmöjligheter och genom bildandet av Orrön Energy kommer vi att vara involverade i att ta tillvara på dessa möjligheter och skapa fortsatt aktieägarvärde. Jag skulle vilja tacka alla våra aktieägare för ert stöd under åren och jag ser mycket fram emot en ny era av värdeskapande – både i Aker BP och Orrön Energy.”

Nick Walker, avgående Koncernchef och vd för Lundin Energy kommenterar:
”Det gläder mig att kunna meddela att denna banbrytande transaktion med Aker BP nu har genomförts. Värdeskapande är grundbulten i vår verksamhet och denna sammanslagning utgör en unik möjlighet att skapa ett världsledande prospekterings- och produktionsbolag, med betydande storlek, produktionstillväxt och starkt fritt kassaflöde in i nästa decennium. Detta tillsammans med en verksamhet som har industriledande låga kostnader och koldioxidutsläpp.

Jag är övertygad om att sammanslagningen med Aker BP gynnar aktieägare i båda bolagen, då det skapar en verksamhet som är positionerad för tillväxt genom energiomställningen och levererar ökad och hållbar tillväxt. Jag ser även mycket fram emot att följa utvecklingen av Orrön Energy, som har en stark finansiell position med rätt bolagsledning och styrning på plats för att ta tillvara på de enorma möjligheter som skapas genom energiomställningen.

Jag skulle vilja tacka samtliga aktieägare för det oerhörda stöd ni visat under många år och våra anställda som genom sitt otroliga arbete skapat en fantastisk verksamhet. Slutligen skulle jag vilja rikta ett tack till styrelsen som konsekvent möjliggjort och stöttat bolagsledningen i vårt arbete för att uppnå detta.”

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations and Communications
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Director Media and Corporate Affairs
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga