Regulatorisk

Orrön Energy AB (”Bolaget”) har idag informerats om att åklagarens yrkande om förverkande av ekonomiska fördelar har ökat, och uppgår nu till 2 381 300 000 SEK. Bolaget, som kraftfullt bestrider både den metod som åklagaren använt för beräkningen av det yrkade beloppet och förverkandeyrkandet i sig, ser inga omständigheter under vilka förverkande av ekonomiska fördelar skulle kunna utdömas, då det dels saknas rättslig grund för yrkandet och saknas grund för anklagelser om felaktigt agerande av någon av Bolagets tidigare företrädare.

Åklagarens yrkade förverkande av ekonomiska fördelar uppgår nu till 2 381 300 000 SEK, vilket är högre än det tidigare yrkade beloppet om 1 391 791 000 SEK som meddelades av åklagaren i samband med åtalet i november 2021. Ett potentiellt förverkande av ekonomiska fördelar skulle endast kunna påföras i samband med en fällande dom.

Bolaget och dess juridiska ombud är fast övertygade om att det saknas rättslig grund för yrkandet. Denna ökning av det yrkade förverkandebeloppet innebär att åklagaren har presenterat tre olika belopp under de senaste fem åren, vilket väcker allvarliga frågor om grunden för och trovärdigheten i åklagarens yrkande. Det är uppenbart att den metod som åklagaren använt för att beräkna det yrkade förverkandebeloppet är fundamentalt felaktig, vilket leder till ett orimligt förverkandebelopp som saknar rättslig grund och är högst spekulativt.

Bolaget, som bestrider yrkandet liksom att det skulle finnas någon grund för anklagelserna mot de tidigare företrädarna, är fast förvissat om att domstolsprocessen kommer att leda till ett fullständigt frikännande av individerna och att åklagarens yrkande om förverkande av ekonomiska fördelar ogillas.

Mer information om Sudanprocessen och Bolagets synpunkter på den rättsliga processen finns tillgänglig på www.lundinsudanlegalcase.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Denna information är sådan som Orrön Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 klockan 16:20 CEST.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

 

Bilaga