Regulatorisk

Sammanfattning

  • Karskruvprojektet är i fas för färdigställande under det fjärde kvartalet 2023, byggnadsarbeten ligger före tidsplan och installation av samtliga 20 Vestas vindturbiner har slutförts en månad tidigare än planerat
  • En revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR tecknades i början av juli till attraktiva villkor, vilket ger en betydande flexibilitet och gott om utrymme för att finansiera ytterligare tillväxt
  • Bolaget genomförde två mindre förvärv under kvartalet som bidrog till ökade ägarandelar i åtta vindkraftsparker

Konsoliderade resultat

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 MEUR för rapporteringsperioden

Proportionella resultat

  • Elproduktionen för rapporteringsperioden uppgick till 378 GWh, i linje med förväntningarna och bolaget är i fas för att leverera en produktion om 800 GWh för helåret
  • Realiserat elpris för rapporteringsperioden uppgick till 61 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 8,3 MEUR
  • En proportionell nettoskuld om 50,5 MEUR redovisades på balansdagen och den revolverande kreditfaciliteten om 150 MEUR som tecknades i början av juli innebär ett betydande utökat likviditetsutrymme

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MEUR

1 jan 2023-
30 jun 2023
6 månader
1 apr 2023-
30 jun 2023
3 månader
Konsoliderade resultat    
Intäkter 17,3 5,9
EBITDA 2,5 -2,1
Rörelseresultat (EBIT) -3,2 -4,8
Resultat -7,9 -7,9
Resultat per aktie – EUR -0,03 -0,03
Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,03 -0,03
Proportionella resultat1    
Elproduktion (GWh) 378 164
Intäkter 23,0 9,0
EBITDA 8,3 1,6
Rörelseresultat (EBIT) 0,4 -2,2
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh – EUR 61 54

  1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q2 2023.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB
”Vår verksamhet har fortsatt att leverera under det andra kvartalet och vi ligger stadigt i fas för att nå vår prognos och förväntade produktion för året. Projektleveransen har varit enastående vid vindkraftparken Karskruv, som planeras att överlämnas till bolaget för drift under det fjärde kvartalet 2023. Alla turbiner har installerats och driftsättningsarbeten pågår, vilket är före den ursprungliga tidsplanen. Vi såg ett starkt intresse för återfinansieringen av vår bryggfacilitet och tecknade i början av juli en flexibel revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR till attraktiva villkor, vilket innebär att vi har en fortsatt stark finansiell kapacitet för att leverera i enlighet med våra tillväxtambitioner. Vindhastigheterna under våren och början av sommaren var under genomsnittet, vilket i kombination med en fortsatt försvagning av elpriserna ledde till ett negativt resultat för det andra kvartalet. Vår syn på de långsiktiga elpriserna kvarstår och vi förväntar oss högre intäkter från prisområde SE4 när Karskruv tas i drift i slutet av 2023, vilket kommer att öka vår sammanlagda elproduktion med cirka 40 procent. Vi fortsätter att se möjligheter till attraktiva förvärv på marknaden och har genomfört två under det andra kvartalet. Detta innebär att vi genomfört sammanlagt fem transaktioner under 2023, och vår strategi att växa genom förvärv förblir oförändrad. Verksamheten är stark med en robust balansräkning, gott om likviditetsutrymme och en tillväxtportfölj som kommer att leverera värde under många år framöver.

Utökad projektportfölj
Bolaget har sedan början av året fokuserat på att utöka portföljen med en rad nya projekt, som gör det möjligt för oss att växa och starta upp projekt som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Det gläder mig att vår projektportfölj har fortsatt att växa under kvartalet. Vi har lämnat in tillståndshandlingar för våra första två samlokaliserade projekt i Norden och gör goda framsteg inom övriga delar av portföljen. Vi förväntar oss att lämna in fler ansökningar under 2023 och framåt. Vi har också säkrat rättigheter till egenutvecklade projekt som vi förväntar oss kunna utveckla till tillstånds- eller byggfasen, där vi har möjlighet att investera själva eller sälja vidare beroende på hur marknaden ser ut. Vi har tillfört nya projekt till vår europeiska plattform och säkrat tillgång till ytterligare nätanslutningar i Storbritannien, med pågående arbete för att säkra mark i både Storbritannien och Tyskland. Även om denna verksamhet fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas, är jag övertygad om att det finns betydande möjligheter för värdeskapande när vi fortsätter att vidareutveckla dessa projekt.

Opportunistisk under perioder med lägre elpriser
Under det andra kvartalet var elpriserna lägre än under det första kvartalet, vilket var ett resultat av minskad efterfrågan på energi och att Europa fyllde sina gaslager över genomsnittet för denna tid på året. Jag är övertygad om att Europa i grunden inte har löst utmaningarna från energikrisen under det andra halvåret 2022 och jag förväntar mig att vi återigen kommer att få se högre priser i takt med att efterfrågan på energi ökar under vintern. På längre sikt ser jag att denna trend kommer att fortsätta eftersom det är en förutsättning för att möjliggöra de investeringar som krävs för att slutföra energiomställningen. Vi tillförde nya projekt inom hela portföljen under kvartalet, och mot bakgrund av det rådande marknadsläget har vi kunnat gå vidare med förhandlingar om förvärv som har god avkastning vid nuvarande prisnivåer.

Elproduktion och finansiella resultat
Vår proportionella elproduktion uppgick till 378 GWh för rapporteringsperioden och vi ligger i fas för att leverera i linje med vår förväntade produktion om 800 GWh för helåret. Elproduktionen från våra operativa tillgångar uppgick till 164 GWh under det andra kvartalet, vilket var något under förväntan på grund av lägre genomsnittliga vindhastigheter i Norden. Arbetet vid vindkraftsparken Karskruv ligger före tidsplan och parken förväntas att övertas under det fjärde kvartalet 2023, vilket kommer att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion från 800 GWh till 1 100 GWh.

Vi levererade i linje med vår kostnadsprognos och uppnådde ett genomsnittligt elpris för produktionen om 61 EUR per MWh, proportionella intäkter om 23,0 MEUR och proportionell EBITDA om 8,3 MEUR för rapporteringsperioden. Den proportionella nettoskulden uppgick till 50,5 MEUR per balansdagen.

Finansiellt utrymme för tillväxt
I början av juli tecknade vi en revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR till attraktiva och flexibla villkor, vilket ger oss gott om utrymme för att finansiera tillväxt och gör att vi kan dra nytta av gynnsamma marknadsförhållanden när de uppstår. Kreditfaciliteten innehåller en option om ytterligare 150 MEUR i utlåningskapacitet (accordion option) om vi skulle behöva ytterligare finansiellt utrymme. Det starka stödet som vi fick från våra långivare är ett bevis på den kvalitet vi har i vår operativa portfölj med kassaflödesgenererande tillgångar. Kreditfaciliteten, i kombination med vår kassaflödesgenerering, kommer fortsätta att lägga grunden för bolagets tillväxt.

En rad tillväxtmöjligheter
Denna kvartalsrapport markerar slutet på vårt första år som ett renodlat bolag inom förnybar energi, och jag blickar tillbaka på ett år som präglats av tillväxt inom alla delar av vår verksamhet. Vi har ökat vår elproduktionskapacitet avsevärt, byggt upp entreprenörsdrivna team i fem länder, diversifierat vår verksamhet geografiskt och inom olika teknologier samt lagt grunden för att leverera en portfölj av framtida projekt. Vi är fortfarande bara i början av vår resa och det finns en rad spännande tillväxtmöjligheter att ta vara på. Jag vill än en gång tacka alla våra aktieägare för ert stöd när vi nu fortsätter att utveckla Orrön Energy till ett storskaligt bolag inom förnybar energi.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HCsgBW1sQ9i9-D2ZeTI2Kw

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

 

Denna information är sådan information som Orrön Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2023 kl. 07.30 CEST.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

 

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

 

Bilaga