Icke Regulatorisk

Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller “Bolaget”) meddelar slutförande av tidigare meddelade transaktioner, som ökar nettoproduktionen med cirka 30 GWh i prisområde SE3 i Sverige.

Transaktionerna ingicks och meddelades av Slitevind AB1 (”Slitevind”) i juni 2022 och består av en ytterligare 27-procentig andel i vindkraftsparken Näsudden Väst och en ytterligare 10-procentig andel i vindkraftsparken Stugyl. Vindkraftsparkerna har en total installerad kapacitet om 36 MW och 27 MW respektive. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 9 MUSD och transaktionerna ökar bolagets ägandeskap till 67 procent i Näsudden Väst och 37 procent i Stugyl och tillför en årlig nettoproduktion om cirka 30 GWh i prisområde SE3. Båda vindkraftsparkerna är belägna på Gotland i områden som är välkända för sina goda vindförhållanden.

Till följd av dessa transaktioner kommer den förväntade årliga nettoproduktionen att 750 GWh under 2023 och nå över 1 TWh från 2024 och framåt när Karskruv-projektet i södra Sverige är i full drift.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterar:
”Dessa transaktioner är utmärkta exempel på den strategiska bakgrunden till förvärvet av Slitevind, där vi genom att öka vårt ägandeskap i befintliga vindkraftsparker kan öka vår produktion och dra nytta av synergier i den operativa verksamheten. Jag är övertygad om att Orrön Energys balansräkning, team och nätverk kommer bidra till ytterligare möjligheter för konsolidering och organisk tillväxt från vår portfölj framöver.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa och kassaflödesgenererande tillgångar i Norden och betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.


1 Orrön Energy äger för närvarande 96,5 procent av aktierna i Slitevind och har påkallat ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva de återstående aktierna.

Bilaga