Icke Regulatorisk

Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått en revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR till attraktiva villkor som möjliggör en flexibel kapitalstruktur.

Den säkerställda revolverande kreditfaciliteten i flera valutor har en löptid på tre år, med två ettåriga förlängningsoptioner. Marginalen är mindre än 2 procent över EURIBOR1. Kreditfaciliteten innefattar även en option om ytterligare 150 MEUR i utlåningskapacitet (accordion option), vilket ökar kapaciteten för att finansiera framtida tillväxt.

Kreditfacilitetens struktur ger en hög grad av flexibilitet, vilket möjliggör att bolaget kan optimera sin kapitalallokering och stödja sina ambitiösa tillväxtplaner. Faciliteten kommer att ersätta den nuvarande bryggfinansieringen om 100 MEUR som tecknades i augusti 2022.

Bankkonsortiet i kreditfaciliteten består av de nordiska bankerna DNB, Nordea, SEB och SpareBank 1 SR-Bank.

Espen Hennie, CFO för Orrön Energy kommenterar:
”Vi är väldigt glada över att meddela att vi har slutfört vår skuldfinansiering till attraktiva villkor, vilket ger oss betydande flexibilitet och gott om utrymme för att finansiera både våra nuvarande kapitalåtaganden och möjliggör att vi kan fortsätta leverera utifrån vår tillväxtstrategi. Det starka stödet från våra långivare är ett bevis på den kvalitet vi har i vår portfölj med kassaflödesgenererande tillgångar och vår framtida tillväxtpotential.”

1 Euro Interbank Offered Rate

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga