Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTFRISTEN FÖR ERBJUDANDET.

Orrön Energy Holding AB1, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ), (”Orrön Energy eller ”Bolaget”) lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB (publ) (”Slitevind”) att förvärva samtliga aktier i Slitevind för 125 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet är enhälligt rekommenderat av styrelsen i Slitevind och aktieägare som kontrollerar 49,5 procent av samtliga aktier har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Aktierna i Slitevind är noterade på Nasdaq First North Growth Market. En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 16.00 i dag den 1 augusti 2022 för att presentera Erbjudandet och en översikt av det nya bolaget.

Sammanfattning av Erbjudandet

 • Kontant vederlag om 125 kronor per aktie i Slitevind
 • Erbjudandet motsvarar en premie om 30,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29 juli 2022 om 96,2 kronor
 • Slitevinds styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet
 • Större aktieägare som sammanlagt kontrollerar 49,5 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind har åtagit sig att acceptera Erbjudandet
 • Aktieägare som sammanlagt kontrollerar cirka 10,3 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind har bekräftat att de avser att acceptera Erbjudandet
 • Styrelseledamöterna i Slitevind som har rekommenderat aktieägarna att acceptera Erbjudandet kontrollerar sammanlagt cirka 6,7 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind
 • Accepter från aktieägare som innehar mer än 90 procent av samtliga aktier i Slitevind krävs för fullföljandet av Erbjudandet, vars acceptfrist börjar den 2 augusti 2022 och slutar den 23 augusti 2022
 • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor och kommer att finansieras med befintliga kontanta medel och en kreditfacilitet som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har åtagit sig att tillhandahålla

Höjdpunkter

 • Levererar i enlighet med Bolagets strategi genom att stärka plattformen för tillväxt i Norden
 • Ökar Orrön Energys elproduktion till >1 TWh per år från slutet av 2023
 • Diversifierad producerande tillgångsbas med möjlighet till s.k. repowering och nya projekt
 • Sammanförandet av Slitevinds tillgångar och team med Orrön Energy skapar ytterligare finansiell styrka och en organisation med kapacitet för att genomföra förvärv och utnyttja möjligheter till organisk tillväxt
 • Orrön Energy fortsätter att vara fullt finansierat med ytterligare utrymme och skuldkapacitet för att fortsätta växa inom förnybar energi genom förvärv

Daniel Fitzgerald, VD för Orrön Energy, kommenterar:
”Det här är ett spännande första förvärv för Orrön Energy, som sammanför två bolag som har den kompetens, tillgångar och kapital som krävs för att accelerera investeringar i energiomställningen. Slitevind har ett mycket kompentent team och en portfölj med vindkraftstillgångar som tillför skala och diversifiering till Orrön Energys tillgångsbas. Slitevind har framgångsrikt konsoliderat tillgångar inom den svenska vindkraftsektorn under många år och bidrar med ett team som har kompetens och erfarenhet av att driva, utveckla och bygga vindkraft och andra förnybara tillgångar i Norden. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bygga vidare på våra individuella styrkor och skapa ett bolag inom förnybar energi som kan dra nytta av möjligheter i energiomställningen och leverera på en förvärvs- och tillväxtdriven strategi för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.”

Christina Bellander, styrelseordförande i Slitevind, kommenterar:
”Slitevind har bedrivit verksamhet i över tre decennier och har varit väldigt framgångsrikt med att bygga en stark, diversifierad portfölj av landbaserade vindkraftstillgångar i Sverige. Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Orrön Energy eftersom det utgör en attraktiv möjlighet att realisera en väsentlig premie i förhållande till marknadsvärdet.”

Jonas Dahlström, VD för Slitevind, kommenterar:
”Slitevind är en av pionjärerna inom den svenska vindkraftsindustrin, med över 30 års erfarenhet från förvärv, utveckling och drift av vindkraftsparker. Vi har haft en årlig produktionstillväxt om 25 procent de senaste fem åren vilket har levererat ett betydande aktieägarvärde. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detta erbjudande och jag anser att det är ett attraktivt bud för aktieägare sett till budpriset och premien i förhållande till marknadsvärdet.

Jag ser även mycket fram emot att bli en del av Orrön Energys team och möjligheten att accelerera vår tillväxtsresa genom denna transaktion, som skapar ett storskaligt bolag inom förnybar energi. Vi delar samma entreprenöriella tankesätt och transaktionen sammanför Slitevinds branschkunskap och operationella expertis med Orrön Energys finansiella styrka och bevisade förmåga att bygga framgångsrika bolag.”

Webbsänd presentation
En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 16.00 i dag den 1 augusti 2022, där Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald, tillsammans med Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet och en översikt av det nya bolaget. Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NhYb9g4MT4OP49mLbkOadw.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Orrön Energy är ett oberoende bolag inom förnybar energi med en portfölj av högkvalitativa och kostnadseffektiva förnybara energitillgångar i Norden. Aktierna i Orrön Energy AB (publ) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (kortnamn ”ORRON”). Med kassaflödesgenererande tillgångar, ingen skuld och med en styrelse, ledning och den största aktieägaren som är överens om att växa verksamheten, är Orrön Energy i en unik position att utnyttja möjligheter inom energiomställningen och leverera på sin förvärvsdrivna strategi för att skapa ett bolag inom förnybar energi av stor skala.

Orrön Energy är imponerat över den takt som Slitevind har växt verksamheten genom förvärv av befintliga projekt (eng. brownfield projects). Vindkraftsportföljen genererar omkring 435 GWh, fördelat över attraktiva nordiska prisregioner, och är ett utmärkt tillskott till Orrön Energys egen portfölj av förnybara tillgångar.

Orrön Energy anser att förvärvet av Slitevind genererar skalfördelar och ytterligare finansiell robusthet för Orrön Energy, vilket kommer att generera kassaflöde från en diversifierad tillgångsbas med en förväntad kombinerad elproduktion om >1 TWh per år från slutet av 2023. Förvärvet kommer även att ge det nya bolaget en finansiell och organisatorisk kapacitet att utnyttja ytterligare tillväxtmöjligheter, genom förvärv av befintliga projekt, vidareutvecklingar, egenutvecklade projekt (eng. greenfield projects) och investeringar inom energiomställningen i allmänhet.

Orrön Energy har stort förtroende för Slitevinds ledning och anställda och anser att de är en viktig del av det nya bolagets framtida framgång och en del av syftet med att genomföra transaktionen. Orrön Energy har inte för avsikt att genomföra några väsentliga förändringar avseende Slitevinds anställda och ledning eller den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Slitevind bedriver sin verksamhet, efter fullföljande av Erbjudandet.

Erbjudandet
Erbjudandevederlaget och värdet av Erbjudandet
Orrön Energy erbjuder 125 kronor kontant för varje aktie i Slitevind (”Erbjudandevederlaget”).

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Slitevind till cirka 889 633 375 kronor (baserat på 7 117 067 aktier i Slitevind).

Orrön Energy kommer inte att ta ut något courtage i samband med utbetalning av vederlaget för de aktier i Slitevind som Orrön Energy förvärvar genom Erbjudandet.

Premie
Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om:

 • 20,8 procent jämfört med stängningskursen för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 juli 2022 om 103,5 kronor,
 • 30,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29 juli 2022 om 96,2 kronor, och
 • 40,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 handelsdagarna fram till och med den 29 juli 2022 om 89,3 kronor.

Eventuell justering av Erbjudandevederlaget
Om Slitevind betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet kommer Orrön Energy att reducera Erbjudandevederlaget i motsvarande mån eller åberopa fullföljandevillkor 7 som framgår under ”Villkor för fullföljande av Erbjudandet” nedan.

Rekommendation från styrelsen för Slitevind
Slitevinds styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Erbjudandet. Styrelseledamöterna i Slitevind, exklusive Tedde Jeansson som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och därför inte deltagit i styrelsens beslut, kontrollerar sammanlagt 477 076 aktier, motsvarande cirka 6,7 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet
Följande aktieägare, som sammanlagt kontrollerar 49,5 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet:

 • Tedde Jeansson, som innehar 64 075 aktier, och hans helägda bolag TAMT AB, som innehar 2 117 461 aktier, motsvarande cirka 30,7 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind,
 • Investment AB Spiltan, som innehar 788 397 aktier, motsvarande cirka 11,1 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind, och
 • Nordic Cross Stable Return, som innehar 518 257 aktier, och Nordic Cross Small Cap Edge, som innehar 37 144 aktier, motsvarande cirka 7,8 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind.

”Spiltan Invest började köpa aktier i Slitevind redan för 15 år sedan när bolaget var onoterat men vi accepterar nu uppköpserbjudandet så att bolaget kan ingå i ett större sammanhang inom förnybar energi” kommenterar Per H Börjesson, verkställande direktör för Investment AB Spiltan.

Åtagandena att acceptera Erbjudandet upphör att gälla om (a) Orrön Energy inte förklarar Erbjudandet ovillkorat senast den 31 december 2022 eller (b) en tredje part offentliggör ett konkurrerande offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Slitevind till ett pris per aktie som överstiger Erbjudandevederlaget med 5 procent eller mer och Orrön Energy inte inom 10 bankdagar från offentliggörandet av ett sådant konkurrerande uppköpserbjudande offentliggör en höjning av Erbjudandevederlaget så att det höjda vederlaget per aktie enligt Erbjudandet matchar eller överstiger erbjudandevederlaget per aktie enligt det konkurrerande uppköpserbjudandet. Tröskeln på 5 procent och Orrön Energys rätt att matcha ett konkurrerande uppköpserbjudande gäller för varje konkurrerande uppköpserbjudande och varje höjning av erbjudandevederlaget i ett konkurrerande uppköpserbjudande.

Aktieägare som avser att acceptera Erbjudandet
Aktieägare2 som innehar sammanlagt 729 576 aktier, motsvarande cirka 10,3 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind, har bekräftat att de avser att acceptera Erbjudandet.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Orrön Energy blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Slitevind (efter full utspädning),
 2. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Slitevind erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på villkor som är acceptabla för Orrön Energy,
 3. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Slitevind på villkor som för aktieägarna i Slitevind är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,
 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Slitevind helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,
 5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Slitevinds omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,
 6. att ingen information som har offentliggjorts av Slitevind, eller lämnats av Slitevind till Orrön Energy, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Slitevind har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Slitevind, och
 7. att Slitevind inte vidtar någon åtgärd som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Orrön Energy förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren i punkterna 2‒7 ovan får emellertid ett återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Orrön Energys förvärv av Slitevind eller om det godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Orrön Energy förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive, såvitt avser villkoret i punkten 1, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Information om Orrön Energy Holding AB och Orrön Energy AB (publ)
Orrön Energy Holding AB (under namnändring från Lundin Energy Holding AB), organisationsnummer 559349-1730, är ett svenskt privat aktiebolag med säte i Stockholm och adress Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm. Orrön Energy Holding AB är ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ).

Orrön Energy AB (publ), organisationsnummer 556610-8055, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm och adress Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm. Aktierna i Orrön Energy AB (publ) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ORRON”.

Orrön Energy är ett oberoende bolag inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa och kassaflödesgenererande tillgångar i Norden och är skuldfritt med kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att leverera organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen. För ytterligare information om Orrön Energy, vänligen besök Orrön Energys webbplats www.orron.com.

Myndighetsgodkännanden
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bland annat av att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på villkor som är acceptabla för Orrön Energy. Enligt Orrön Energys bedömning kommer Erbjudandet inte kräva några godkännanden från konkurrensmyndigheter.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor och Orrön Energy kommer att finansiera Erbjudandet genom befintliga kontanta medel och har säkrat ytterligare finansiering genom en kreditfacilitet som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har åtagit sig att tillhandahålla.

Granskning av information i samband med Erbjudandet
Orrön Energy har genomfört en begränsad bekräftande due diligence-granskning av Slitevind i samband med förberedelserna av Erbjudandet. Slitevind har bekräftat att ingen insiderinformation rörande Slitevind har lämnats till Orrön Energy i samband med due diligence-granskningen.

Orrön Energys aktieägande i Slitevind
Varken Orrön Energy eller någon närstående till Orrön Energy äger eller kontrollerar några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Slitevind.

Varken Orrön Energy eller någon närstående till Orrön Energy har förvärvat, eller åtagit sig att förvärva, aktier i Slitevind eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Slitevind under de sex månader som föregår offentliggörandet av Erbjudandet.

Orrön Energy förbehåller sig rätten att förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier i Slitevind på andra sätt än genom Erbjudandet. I förekommande fall kommer varje sådant förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, att genomföras och meddelas i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Preliminär tidsplan

 • Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 1 augusti 2022
 • Acceptfrist: 2 augusti–23 augusti 2022
 • Utbetalning av vederlag: 31 augusti 2022

Orrön Energy förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I förekommande fall kommer Orrön Energy att offentliggöra varje förlängning av acceptfristen eller senareläggning av tidpunkten för utbetalning av vederlag genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler (inklusive Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning).

Tvångsinlösen och avnotering av Slitevind
Om Orrön Energy, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Slitevind avser Orrön Energy att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Slitevind i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband med ett sådant tvångsinlösenförfarande avser Orrön Energy att verka för att aktierna i Slitevind avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och eventuella avtal som ingås mellan Orrön Energy och aktieägare i Slitevind med anledning av Erbjudandet, regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
Orrön Energy har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare och Skeppsbron Skatt som skatterådgivare i samband med Erbjudandet.


Ytterligare information
För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Denna information är sådan som Orrön Energy är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 1 augusti 2022.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning) förutom om något undantag är tillämpligt. Med ”USA” avses i detta pressmeddelande Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Orrön Energy frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Orrön Energy förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Orrön Energys kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och Orrön Energy har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.


1 Under namnändring från Lundin Energy Holding AB. Aktierna i moderbolaget Orrön Energy AB (publ) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns under ”Information om Orrön Energy Holding AB och Orrön Energy AB (publ)” nedan.
2 Följande aktieägare har bekräftat att de avser att acceptera Erbjudandet: Carl-Olov Ingemar Lindahl (134 682 aktier), Heinels Verkstad i Malmö AB (64 416 aktier), Kadevind AB (35 355 aktier), Kristoffer Jeansson (35 645 aktier), P&B Pettersson o Bendel i Sthlm AB (133 333 aktier), Per Anders Croon (30 700 aktier), Ryttargården AB (49 300 aktier), Göran Bylund (29 147 aktier), Göran Bylund Energi och Miljöteknik AB (66 493 aktier), Anders Gahne (55 980 aktier) och Vindservice Gotland AB (94 525 aktier).

Bilaga