Regulatorisk

Sammanfattning

 • En vinst om 12,9 miljarder USD från lex asea utdelningen hänförlig till transaktionen med Aker BP redovisades i resultaträkningen
 • Orrön Energy transformerades till ett renodlat bolag inom förnybar energi efter sammanslagningen av bolagets tidigare prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP den 30 juni 2022, och ändrade ticker på Nasdaq Stockholm till ”ORRON” i juli
 • Bolagets elproduktion uppgick till 83 GWh, netto för rapporteringsperioden, till ett genomsnittligt elpris om 127 EUR per MWh
 • Bolaget hade en stark likviditet och robust balansräkning per balansdagen, var skuldfritt med 1241 MUSD netto i kassalikviditet, efter avdrag för rörelsekapital, och ägde två kassaflödesgenerande tillgångar
 • Metsälamminkangas vindkraftspark överlämnades till bolaget den 31 mars 2022 och är nu i full drift med en uppskattad årlig elproduktion om 200 GWh, netto
 • Elproduktionen från Leikanger vattenkraftverk överträffade förväntan och uppgick till 53 GWh, netto för rapporteringsperioden
 • Konstruktionen av Karskruv vindkraftspark fortlöper enligt plan och projektet förväntas tillföra ytterligare 290 GWh till bolagets årliga nettoproduktion från slutet av 2023

  1
  Minskat från tidigare prognos om 130 MUSD till följd av att verksamheten behöll en kontorsbyggnad i samband med Transaktionen.


Finan
siella resultat1

  1 jan 2022-
30 jun 2022
6 månader
1 apr 2022-
30 jun 2022
3 månader
Elproduktion (GWh)2 83,2 76,9
Nettoförsäljning (MUSD)2 11,7 10,8
Genomsnittlig pris för elproduktion per MWh (EUR)2 127,5 126,7
Nettoresultat i MUSD 27,0 29,5
Resultat per aktie – USD 0,09 0,10
Resultat per aktie efter full utspädning – USD 0,09 0,10

1 Denna tabell avser kvarvarande verksamhet. För finansiella och operativa resultat hänförliga till den avvecklade verksamheten, se sektionen avvecklad verksamhet och not 5-12 i koncernens resultaträkning.
2 Inkluderar bolagets ägarandel i joint ventures.


Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB kommenterar:

”Det andra kvartalet 2022 var ett historiskt kvartal för Lundin Energy som kulminerade med slutförandet av sammanslagningen av prospekterings- och produktionsverksamheten med Aker BP. Sammanslagningen skapade ett bolag med låga kostnader och koldioxidutsläpp och en större verksamhet, vilket krävs för att lyckas genom energiomställningen. Vi redovisar en vinst från transaktionen om nästan 13 miljarder USD, vilket är ett tydligt bevis på det betydande värdeskapande som levererats till våra aktieägare under de senaste två decennierna.

Bildandet av Orrön Energy markerar startskottet för en ny era, där vi har transformerats till ett renodlat bolag inom förnybar energi. Vi är i en unik position för att skapa värde genom energiomställningen, med högkvalitativa tillgångar, en robust balansräkning och en erfaren styrelse och ledning som har stöd från familjen Lundin. Vi har likvida medel om MUSD 124 och betydande potential att finansiera ytterligare tillväxt och förvärv och vi tittar redan aktivt på flera potentiella möjligheter.

Behovet av förnybar energi i Europa har accelererat ytterligare mot bakgrund av den pågående energikrisen, vilket gör att vår verksamhet blir mer relevant än någonsin. Vi har för avsikt att fortsätta investera i förnybar elproduktion, inledningsvis i Norden och potentiellt även i resten av Europa, samtidigt som vi också ser på nya tekniker som växer fram när marknader och regioner utvecklas i takt med energiomställningen.

Våra operativa tillgångar har levererat goda resultat. Elproduktion startade under det andra kvartalet på MLK och produktionsresultat från Leikanger har varit utmärkta. Konstruktionen av Karskruv vindkraftspark i södra Sverige går enligt plan och förväntas vara slutförd i slutet av 2023. Karskruv är en nyckeltillgång i vår tillgångsportfölj och kommer att bidra med cirka 290 GWh till bolagets årliga elproduktion när vindkraftsparken tagits i full drift.

Finansiellt sett är vi i en stark position, med låga driftskostnader, en stark balansräkning utan lånefinansiering och med en kassalikviditet om 124 MUSD, netto efter rörelsekapital vid slutet av rapporteringsperioden.

Vårt arv från Lundin Energy präglas av en historia av värdeskapande och jag är övertygad att vi kommer fortsätta att skapa värde för våra aktieägare med vårt team, våra resurser och den entreprenörsanda som präglar Orrön Energy. Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för ert lojala stöd under åren med Lundin Energy, och för att ni följer med oss på denna nya och spännande resa med Orrön Energy, det nya förnybara bolaget inom Lundin Group of Companies, som vi har ambitioner att utveckla.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Denna information är sådan information som Orrön Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 07.30 CEST.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa och kassaflödesgenererande tillgångar i Norden och är skuldfritt med kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga