Vägledande principer för bolagsstyrning

Sedan bolaget grundades 2001 har Orrön Energy tillämpat allmänna principer för bolagsstyrning, vilka utgör en integrerad del av bolagets affärsmodell. Orrön Energy är ett bolag inom förnybar energi med tillgångar i Norden av hög kvalitet. Verksamheten är fokuserad på att generera kassaflöde och väl positionerad för att bygga vidare på sin bevisade förmåga att skapa framgångsrik organisk tillväxt och hållbart aktieägarvärde genom energiomställningen.

För att uppnå hållbart värdeskapande tillämpar Orrön Energy en struktur för bolagsstyrning som främjar raka beslutsvägar med enkel tillgång till relevanta beslutsfattare, samtidigt som den skapar den ansvarsfördelning som krävs för att kontrollera verksamheten, såväl operativt som finansiellt. Orrön Energys principer för bolagsstyrning syftar till att:

  • Skydda aktieägarnas rättigheter
  • Tillhandahålla en säker och stimulerande arbetsmiljö för samtliga medarbetare och underleverantörer
  • Säkerställa att tillämpliga lagar och bästa branschpraxis följs
  • Säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kompetent och hållbart sätt
  • Värna om välbefinnandet i de lokala samhällen där bolaget bedriver verksamhet

Som ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm lyder Orrön Energy under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, som finns tillgängligt på www.nasdaqomxnordic.com. Därutöver följer bolaget de principer för god bolagsstyrning som återfinns i ett antal interna och externa dokument. Att Orrön Energy följer dessa principer för god bolagsstyrning skapar förtroende för bolaget, vilket leder till ökat aktieägarvärde. Genom att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt banar bolagsstyrningsstrukturen väg för ökad effektivitet.

Dokument