Regulatorisk

Årsstämma i Orrön Energy AB (Orrön Energy eller Bolaget) hölls idag, den 4 maj 2023 i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022, och att utdelningsbara medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade att godkänna den reviderade valberedningsprocessen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 60 000 EUR till styrelseledamöter (förutom styrelseordföranden), (ii) årligt arvode om 120 000 EUR till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 5 000 EUR till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (förutom för kommittéordföranden), och (iv) årligt arvode om 10 000 EUR till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete (inklusive arvode till kommittéordförande) inte ska överstiga 50 000 EUR.

Till styrelseledamöter omvaldes C. Ashley Heppenstall, Grace Reksten Skaugen och Jakob Thomasen, och Peggy Bruzelius och William Lundin valdes som nya styrelseledamöter för en period fram till slutet av årsstämman 2024. Grace Reksten Skaugen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes till Bolagets revisor för en period fram till slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i Bolaget (”Medarbetar-LTIP 2023”). Enligt Medarbetar-LTIP 2023 får styrelsen tilldela medarbetaroptioner till alla anställda. Den verkställande direktören får tilldelas högst 2 290 000 medarbetaroptioner och andra anställda får tilldelas högst 1 074 000 medarbetaroptioner vardera (med beaktande av taket om högst 7 000 000 medarbetaroptioner totalt). Varje medarbetaroption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris per aktie som motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 22–26 maj 2023 (eller en senare period om fem handelsdagar som fastställs av styrelsen i enlighet med stämmans beslut) alternativt ”nettoaktiereglera” (Eng. net equity settle) medarbetaroptionerna och därmed erhålla ett lägre antal aktier, under förutsättning att innehavaren bibehåller sin anställning i koncernen under en intjänandeperiod om tre år. Efter intjänandeperioden har deltagarna i Medarbetar-LTIP 2023 rätt att utnyttja medarbetaroptionerna helt eller delvis fram till och med den 31 maj 2030,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter eller andra större investeringar, samt
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Orrön Energy på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

För att säkra Bolagets åtaganden enligt Medarbetar-LTIP 2023 beslutade bolagsstämman att Bolaget ingår ett aktieswaparrangemang med tredje part, enligt vilket den tredje parten ska ha rätt att i eget namn förvärva och överlåta aktier (inklusive till deltagarna) i enlighet med villkoren för Medarbetar-LTIP 2023. Styrelsens förslag om att säkra leverans av aktier och täcka kostnader genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner godkändes inte med erforderlig majoritet vid stämman.

Aktieägarna vid årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en
minoritetsaktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga