Sammanslagning av bolagets prospekterings- och produktionsverksamhet

För mer information om sammanslagningen av den tidigare prospekterings- och produktionsverksamheten med Aker BP, konvertering av aktier och svenska depåbevis, besök www.lundin-energy.com

Combination Lundin-AkerBP
Fördelning av anskaffningsutgift

I juni 2022 slutförde Orrön Energy AB (publ) utdelningen av aktierna i Lundin Energy MergerCo AB (publ) till bolagets aktieägare genom en så kallad Lex-Asea utdelning. Fusionsvederlaget som därefter utbetalades till aktieägarna i Lundin Energy MergerCo AB (publ) bestod av en kombination av kontantvederlag och aktier i Aker BP.
Skatteverket har utfärdat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för utdelningen av aktier och har beslutat att av anskaffningsutgiften ska 1,8 procent hänföras till aktier i Orrön Energy AB (publ) och 98,2 procent ska hänföras till erhållna aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ). Dessa allmänna råd tillämpas från och med beskattningsåret 2022.

Skatteverkets allmänna råd SKV A 2022:23 och Skatteverkets meddelanden SKV M 2022:17 finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Amerikanska investerare