Icke Regulatorisk

Lundin Energy AB (“Lundin Energy” eller ”bolaget”) presenterar prognosen för det andra halvåret 2022, där bolaget kommer att byta namn till Orrön Energy och bestå av verksamheten inom förnybar energi. En webbsänd presentation med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag kl. 17.00 för att presentera prognosen och ge en bolagsöversikt av Orrön Energy.

Strategi och marknadsutsikt
Orrön Energy kommer att vara ett bolag fullt fokuserat på förnybar energi, med högkvalitativa tillgångar i Norden som producerar förnybar energi till en låg kostnad. Orrön Energy kommer att ha en stark portfölj av kassaflödesgenererande tillgångar och vara skuldfritt med en kapacitet om upp till 180 MUSD för att finansiera ytterligare tillväxt och förvärv. Den europeiska efterfrågan på förnybar energi förväntas öka kraftigt under de kommande åren, samtidigt som elpriserna förväntas vara fortsatt höga. Energiomställningen har precis börjat och det krävs inte bara betydande investeringar och tillväxt i elproduktions- och kraftöverföringssystem, utan även inom de tekniker för att minska koldioxidutsläpp som fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Orrön Energy avser att dra nytta av dessa möjligheter och skapa värde genom energiomställningen med en strategi fokuserad på organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv.

Orrön Energy kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från den 23 juni 2022. Inledningsvis kommer den att handlas under Lundin Energys ticker “LUNE”, fram tills att den godkända namnändringen till Orrön Energy (ticker: ORRON) registrerats, vilket förväntas ske den 1 juli 2022.

Prognos för det andra halvåret 2022

Prognos för det andra halvåret 20221  
Elproduktion, netto2 150 GWh
Driftskostnader MUSD 2
Administrationskostnader3 MUSD 7
Investeringsutgifter MUSD 20

1Alla siffror i denna prognos är ungefärliga
2Baserat på genomsnittliga meteorologiska förhållanden
3Exkluderar icke-kassaflödespåverkande poster, och inkluderar kostnader om 4 MUSD hänförliga till Sudanprocessen

Fullt finansierat med upp till 180 MUSD i finansiell kapacitet för förvärv

Orrön Energy kommer den 1 juli 2022 att ha en kassalikviditet om 130 MUSD och vara skuldfritt, vilket kommer att täcka mer än de förväntade framtida investeringarna om cirka 100 MUSD för Karskruv-projektet. Bolaget har för avsikt att etablera kreditfaciliteter som skulle kunna lägga till ytterligare 100 till 150 MUSD i likviditet, vilket ger ett likviditetsutrymme om upp till 180 MUSD för förvärv.

Elproduktion och driftskostnader

Nettoproduktionen av el för det andra halvåret 2022 beräknas uppgå till omkring 150 gigawattimmar (”GWh”), och är beräknad utifrån genomsnittliga meteorologiska förhållanden. Nettoproduktionen förväntas att öka till omkring 600 GWh per år från 2024 då samtliga projekt som bolaget åtagit sig är i full drift. Driftskostnader förväntas uppgå till omkring 2 MUSD för det andra halvåret 2022, och långsiktiga driftskostnader från 2024 och framåt förväntas att kvarstå om cirka 10 EUR per megawattimme.

Investeringar

Investeringsutgifterna för det andra halvåret 2022 uppskattas till 20 MUSD och är främst hänförliga till vindkraftsprojektet Karskruv i Sverige. Karskruv planeras att tas i drift i slutet av 2023 och kommer att bidra med ytterligare 290 GWh till bolagets årliga nettoproduktion av el. Vindkraftsparken är belägen i prisregion SE4 i Sverige, och utgör en viktig pusselbit i bolagets framtida tillväxtplaner.

Administrationskostnader och kostnader för Sudanprocessen
Administrationskostnader förväntas uppgå till omkring 3 MUSD för det andra halvåret 2022, vilket exkluderar icke-kassaflödespåverkande poster. Bolagsledningen har till största del behållits från Lundin Energy, och är väl sammansatt från start för att hantera framtida tillväxt- och förvärvsmöjligheter.

Hanteringen av Sudanprocessen kommer att kvarstå hos Orrön Energy. Bolaget bestrider att det finns någon grund för anklagelser om felaktigt agerande av någon av dess företrädare och kommer att fortsätta att kraftfullt försvara sig mot dessa anklagelser. Kostnader hänförliga till försvaret av bolaget och dess företrädare uppskattas till ungefär 4 MUSD för det andra halvåret 2022.

Webbsänd presentation
En webbsänd presentation kommer att hållas idag kl 17.00. Daniel Fitzgerald, framtida vd, och Espen Hennie, framtida CFO, kommer att presentera prognos och ge en bolagsöversikt för Orrön Energy, följt av möjlighet att ställa frågor. Registrering till den webbaserade presentationen sker genom nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v-UIlEy_RTKP-wDA9RezHw
  

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations and Communication
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Director Media and Corporate Affairs
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com

 

Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

 

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

Bilaga