Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma – 16 juni 2022
» Extra bolagsstämma 2022 protokoll med bilagor
» Extra bolagsstämma i Lundin Energy AB – 16 juni 2022
» Kallelse till extra bolagsstämma – 16 juni 2022
» Styrelsens fullständiga förslag till den extra bolagsstämman
» Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:1
» Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:2
» Föreslagen bolagsordning
» Ändringsmarkerad bolagsordning
» Valberedningens rapport och förslag till den extra bolagsstämman
» Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
» Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
» Fullmaktsformulär
» Anmälan genom BankID för att delta och rösta vid den extra bolagsstämman online
» Poströstningsformulär genom BankID med möjlighet att följa den extra bolagsstämman online
» Poströstningsformulär (utan BankID) med möjlighet att följa den extra bolagsstämman online (PDF)
» Årsredovisning 2021
Årsstämma 2022  – 31 mars 2022
» Årsstämma 2022 protokoll
» PR – 2022 årsstämma i Lundin Energy AB
» PR – Kallelse till årsstämma i Lundin Energy AB
» Anmälan till årsstämma den 31 mars 2022 i Lundin Energy AB för privatpersoner
» Poströstningsformulär
» Poströstningsformulär – PDF
» Styrelsens samtliga förslag till årsstämman 2022
» Ersättningsrapport
» Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
» Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2022
» Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
» Aktieägarförslag 1
» Aktieägarförslag 2
» Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslagen
» Fullmaktsformulär
» Information – Lundin Energy AB:s årsstämma 2022
» PR – Lundin Energy AB:s Valberedning
Årsstämma 2020 i Stockholm – 31 mars 2020
» Årsstämma 2020 protokoll
» Årsstämma 2020 protokoll – bilagor
» AGM movie: Lundin Energy : Transforming how oil is produced responsibly
» Chairman’s statement – AGM 2020
» Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020
» Revisorns yttrande over styrelsens andrade forslag till vinstdisposition
» Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman
» Styrelsens reviderade förslag till beslut om vinstutdelning till årsstämman 2020
» Styrelsens yttrande avseende det reviderade utdelningsförslaget till årsstämman 2020
» Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)
» Webbanmälan årsstämman 2020
» Inbjudan till årsstämma 2020
» Styrelsens rapport avseende utvärderingen av ersättningar till Lundin Petroleums bolagsledning
» Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
» Styrelsens samtliga förslag till årsstämman 2020
» Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
» Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
» Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2020
» Föreslagen bolagsordning
» Ändringsmarkerad bolagsordning
» Aktieägarförslag
» Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslagen
» Fullmaktsformulär
» Lundin Petroleum AB:s Valberedning
» Information – årsstämma 2020
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2019 i Stockholm – 31 juli 2019
» Extra bolagsstämma 2019 protokoll med bilagor
» Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB 31 juli 2019
» Webbanmälan till extra bolagsstämma 2019
» Kallelse till extra bolagsstämma -31 juli 2019
» Styrelsens förslag till beslut
» Styrelsens redogörelse för den föreslagna avyttringen
» Styrelsens redogörelse enligt 12:7 aktiebolagslagen
» Revisors yttrande enligt 20:14 aktiebolagslagen
» Revisors yttrande enligt 12:7 aktiebolagslagen
» Skälighetsutlåtande
» Fullmaktsformulär
Årsstämma i Lundin Petroleum 2019 i Stockholm – 29 mars 2019
» Årsstämma 2019 protokoll
» Årsstämma 2019 protokoll – bilagor
» Press release – Årsstämma i Lundin Petroleum den 29 mars 2019
» Tal till årsstämman 2019 – Alex Schneiter, VD
» Årsstämma 2019 – film
» Webbanmälan årsstämman 2019
» Inbjudan till årsstämma 2019
» Styrelsens rapport avseende utvärderingen av ersättningar till Lundin Petroleums bolagsledning
» Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
» Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen
» Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
» Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2019
» Ersättningspolicy 2019 för bolagsledningen
» Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2019)
» Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev
» Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
» Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier
» Aktieägarförslag
» Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslagen
» Fullmaktsformulär
» Ändring i sammansättningen av Lundin Petroleum AB:s valberedning – uppdaterad 10 januari 2019
» Lundin Petroleum AB:s Valberedning
» Information – årsstämma 2019