Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma – 16 juni 2022
»Extra bolagsstämma 2022 protokoll med bilagor
»Extra bolagsstämma i Lundin Energy AB – 16 juni 2022
»Kallelse till extra bolagsstämma – 16 juni 2022
»Styrelsens fullständiga förslag till den extra bolagsstämman
»Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:1
»Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:2
»Föreslagen bolagsordning
Ȁndringsmarkerad bolagsordning
»Valberedningens rapport och förslag till den extra bolagsstämman
»Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
»Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
»Fullmaktsformulär
»Anmälan genom BankID för att delta och rösta vid den extra bolagsstämman online
»Poströstningsformulär genom BankID med möjlighet att följa den extra bolagsstämman online
»Poströstningsformulär (utan BankID) med möjlighet att följa den extra bolagsstämman online (PDF)
ȁrsredovisning 2021
Årsstämma 2022  – 31 mars 2022
»Årsstämma 2022 protokoll
»PR – 2022 årsstämma i Lundin Energy AB
»PR – Kallelse till årsstämma i Lundin Energy AB
»Anmälan till årsstämma den 31 mars 2022 i Lundin Energy AB för privatpersoner
»Poströstningsformulär
»Poströstningsformulär – PDF
»Styrelsens samtliga förslag till årsstämman 2022
»Ersättningsrapport
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2022
»Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
»Aktieägarförslag 1
»Aktieägarförslag 2
»Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslagen
»Fullmaktsformulär
»Information – Lundin Energy AB:s årsstämma 2022
»PR – Lundin Energy AB:s Valberedning
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2019 i Stockholm – 31 juli 2019
»Extra bolagsstämma 2019 protokoll med bilagor
»Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB 31 juli 2019
»Webbanmälan till extra bolagsstämma 2019
»Kallelse till extra bolagsstämma -31 juli 2019
»Styrelsens förslag till beslut
»Styrelsens redogörelse för den föreslagna avyttringen
»Styrelsens redogörelse enligt 12:7 aktiebolagslagen
»Revisors yttrande enligt 20:14 aktiebolagslagen
»Revisors yttrande enligt 12:7 aktiebolagslagen
»Skälighetsutlåtande
»Fullmaktsformulär
Årsstämma i Lundin Petroleum 2019 i Stockholm – 29 mars 2019
»Årsstämma 2019 protokoll
»Årsstämma 2019 protokoll – bilagor
»Press release – Årsstämma i Lundin Petroleum den 29 mars 2019
»Tal till årsstämman 2019 – Alex Schneiter, VD
»Årsstämma 2019 – film
»Webbanmälan årsstämman 2019
»Inbjudan till årsstämma 2019
»Styrelsens rapport avseende utvärderingen av ersättningar till Lundin Petroleums bolagsledning
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen
»Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
»Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2019
»Ersättningspolicy 2019 för bolagsledningen
»Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2019)
»Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
»Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier
»Aktieägarförslag
»Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslagen
»Fullmaktsformulär
»Ändring i sammansättningen av Lundin Petroleum AB:s valberedning – uppdaterad 10 januari 2019
»Lundin Petroleum AB:s Valberedning
»Information – årsstämma 2019