Regulatorisk

Orrön Energy AB (“Orrön Energy”) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2024 som äger rum den 15 maj 2024 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

  • William Lundin (Nemesia S.à.r.l.)
  • Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder AB)
  • Erik Durhan (Öhman Fonder)

Vid valberedningens första möte valdes William Lundin till valberedningens ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2024 avseende:

  • Val av ordförande för årsstämman 2024
  • Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
  • Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
  • Val av styrelseordförande
  • Revisionsarvode
  • Val av revisor
  • Valberedningsprocess inför årsstämman 2025, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2024

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande William Lundin på nomcom@orron.com, senast den 31 januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga